man‎Zander Janssen‏‎

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 286 van 31 jan 1568: "Ijken dochter van Henrick van den Schoet weduwe van Jan Jacop Stockelmans met haar man Zander Janssoen"
met:

womanIjken Henrick Schoetmans‏
, 1e huwelijk met: Jan Jacob Stockelmans, ‎2e huwelijk met: Zander Janssen
[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1539.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 133 REGESTEN 1539
252
Jan zoon wijln Jacop Stockelmans als wettige man van Ijken, verder Ach·iaen Goijae1i Scronunen als wettige man van Barbara, wetiige dochters van wijlen Henriek Scoetmans, nog Elisabeth wettige dochter van genoemde Henriek Scoetmans met genoemde Adriaen hierin als haar voogd, verkopen hierbij ...
Actum als boven (29 april 1539)
Zie ook 349

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1540.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1540
299
... Hierbij is nu verschenen Mechteld weduwe van Henrik Scoetmans met mij als haar voogd en verder Ricalt Henrik Scoetmans, Elisabeth en Katarijn gezusters en ook wettige kinderen van Henrik Scoetmans met Jan Stockelmans als voogd van zijn vrouw Iken, verder Adriaen Goijaert Scrommen als man van Barbara wettige dochter van Henrik Schoetmans, en hebben beloofd ...
Datum en getuigen als boven. (23 augustus 1540)

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1541.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 134 REGESTEN 1541
057
Ricalt zoon wijlen Henrick Schoetmans, verder Elisabeth dochter van wijlen genoemde Henrick Schoetmans met Adriaen Scrommen als haar voogd, verder Jan Stockelmans als man van IJken, Adriaen
Goijaert Scrommen als wettige man van Barbara, Daniel Janszoon van der Meijen als wettige man van Katarijnen, allen wettige dochters van genoemde wijlen Henrick Scoetmans, verkopen hierbij ...
Datum en getuigen als boven. (1 februari 1541)
Zie ook 058

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1545.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1545
345
Mechteld weduwe van Henrick Schoetmans met Jan Rutgers haar voogd heeft als haar zaakvoerder benoemd haar zwager Jan Jacop Stockelmans en geeft hem speciale volmacht om namens haar ale haar rentes, pachten etc. te incasseren, daarvoor kwijting te geven, al haar huizen en grond te verhuren, de lasten die erop drukken te betalen etc. etc., ...
Datum 3 december 1545
.
351
Mechteld weduwe van Henrick Schoetmans met Johan van Kerkoerle
( Jan Rutgers van Kerkoerle, de latere secretaris, maar hier waarschijnlijk als notaris, JT ) als haar voogd, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik ...
.
352
Ricalt zoon Henrick Schoetmans, Jan Andriessen als man van Elisabeth, Daniel Janssen van der Ameijden als man van Katharina, Adriaen Goijaerts Crommen als man van Barbara en Jan Jacop Stockelmans als man van Ijda, zijnde allen wettige kinderen van Henrick Schoetmans verwekt bij Mechteld uit de vorige akte, hebben beloofd aan Jan Jacop Stockelmans ten behoeve van heer Henrick Stockelmans priester die voortaan een jaarlijkse rente van 20 stuivers te gaan betalen, ...
Datum en getuigen als boven.

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1546.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 135 REGESTEN 1546
258
Voor ons is verschenen Mechteld weduwe van Henrick Schotmans
( = Schoetmans, uit de volgende akte blijkt duidelijk dat ze ook van de Schoot worden genoemd, JT ) met haar voogd Jan Rutgers en doet nu afstand van haar recht van vruchgebruik ten behoeve van haar kinderen inzake een weg over een akker genoemd de Leropt (= Lerpt),
gelegen in Oirschot herdgang de Notel, b.p. naast het kerkpad, de kinderen van Beerwinckel. Datum 16 augustius 1546
...
Voor ons zijn verschenen Ricalt Henricks van den Schoet, Jan Andriessen van Berze als man van Elisabeth, Daniel Janssen van der Ameijden als man van Katherinen, Ariaen Goijaerts Crommen als man van Barbara, Jan Jacop Stockelmans als man van Ijken, allen wettige dochters van Henrick van den Schoet verwekt bij Mechteld en verkopen nu...
Datum 15 oktober 1546
.
304
Ricalt Henricks van den Schoet, Jan Stockelmans als man van Ijken, Ariaen Goijaerts Crommen als man van Barbara, Jan Andriessen als man van Elisabeth, Daniel Janssen van der Ameijden als man van Katharina, hebben samen beloofd om...
Datum en getuigen als boven.


Henrick Scoetmans
- Ricalt
- Ijken x Jan Stockmans
- Barbara x Adriaen Scrommen
- Katelijn x Daniel Janszoon van der Ameijden
- Elisabeth x Jan Andriessen van Berze
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1547.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 136 REGESTEN 1547
383
Ricalt zoon wijlen Henrick Scoetmans, verder Jan Stockelmans als man van Ijken, Adriaen Scrommen als man van Barbara, Daniel Janszoon van der Ameijden als man van Katalijn en Jan Andriessen van Berze als man van Elisabeth, allen wettige dochters vanwijlen genoemde Henrick Scoetmans, hebben beloofd om aan heer Henrick Stockelmans, priester ten behoeve van de celebrantenmis die is ingesteld in de St. Peterskerk te Oirschot daags na St. Franckendag op de dag van het jaargetijde van wijlen Dirk Neven (=Dirck Goessen Neven, JT) en diens vrouw Geertruit, die een jaarlijkse rente van 7 stuivers te gaan betalen....
Datum 14 december 1547

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1561.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 139 REGESTEN 1561
141
Willem van Hersel, verder ( Peeter Eelen Dictis en Joirden die Metser doorgestreept ) Adriaen Roelofs als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Ricalt Scoetmans verwekt bij Grietkenen dochter van Willem van Hersel, nog Peter Eelen Dictis en Daniel die Metser als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van Jan Andriessen verwekt bij Elisabeth dochter van Henrick Schoetmans en verder nog Barbara weduwe van Adriaen Crommen met haar zoon Henrick, verkopen hierbij het vierde deel van de helft van een beemd genoemd de Aelsendoncks gelegen in
Oirschot herdgang Hedel, welke beemd ze hebben geerfd bij de dood van Daniel van der Ameijden, b.p. Jan Ghijskens, de gemeenschap-elijke straat, Anna Lipkens, Adam Aerts van Loijen ( meestal heet hij van Loon, JT ). Ze verkopen dit perceelsgedeelte nu in het openbaar na 3 zondagse veilingen aan Ijken weduwe van Jan Stockelmans met haar voogd Joirden die Metser. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. ( geen datum en geen getuigen vermeld )
.
142
Willem en Adriaen uit de vorige akte en Peter Elis Dictis in diens hoedanigheid, verder Ijken weduwe van Jan Stockelmans met haar voogd Joirden die Metser en Barbara weduwe van Adriaen Scrommen met Roelanden Pieters (later blijkt deze van der Ameijden te heten, JT ) hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van Henrick Schoetmans en diens vrouw Mechteld. ...
( geen datum en geen getuigen vermeld )

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1565.zip
Oirschot, vrijwillige rechtspraak 1463-1640 - Jan Toirkens - R 140 REGESTEN 1565
106
Ijken weduwe van Jan Stockelmans heeft een tijdlang het bewind gevoerd van het bezit, zowel vaste als roerende, afkomstig van wijlen Jan Andriessen en diens vrouw Lisbeth wettige dochter van wijlen Henrick Schoetmans. Daarom zijn nu voor ons schepenen verschenen Peter Eliaes Dictus en Danel die Metser als aangestelde voogden over de minderjarige kinderen van genoemde Jan Schoetmans en Lisbet en hebben de afrekening van deze voogdijvoering nagekeken en bevonden dat zulks eerlijk en oprecht is gebeurd. ...
Datum 25 januari 1565

Voor meer informatie: bertho@derikx.com