man‎Jan Jacob Dirickx‏‎

[Gebruikersnotities]
Allen mogelijk maar waarom?

https://proxy.archieven.nl/235/FEB608D0AF424E6BA6BD89210C9848DD
7636.114 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.114)
276 Adriaen ende Jan gebroederen sone wijlen Jacob Dircxssen, een stuck erffve gelegen ter plaetschen aenden Eversche. Hem vercopere eensdeels aengecomen bij succesie van Marije Nicolaes Wouters dochter ende eensdeels tegen henne mede erffgenaemen de voirschreven Marije aengecomen sijnde. Vercocht ae Pouwelssen sone Wouter Aertssen.
Datering: 1642
Pagina: 485
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/AAD791AF4EFE4093B4C53C374BDD0F9F
7636.114 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.114)
235 Adriaen sone wijlen Jacob Dircxss, Jan sone wijlen Jacop voirschreven ende Adriaen ende Jacop gebroederen wijlen Jacob Adriaenssen van Berchem daer moeder aff was Jenneken dochter Dirck Jan Peterss, soo voor hen selven, ende die selve Adriaen Jacob van Berchem alnoch uijt crachte van procuratie voir schepene in Berchum gepasseert sijnde in dato 12e augustus 1640 ons scheepenen gebleecken, hem verleendt bij Handrick Vonck ende Lambrecht sone Hendricx voirschreven, hem sterck maeckende voir Jannen onmundich sone Lambrechts voirschreven verweckt uijt wijlen Eva dochtere Jacob Adriaens van Berchum voirschreven. Ende voirschreven Adriaen ende Jan alnoch hen fort ende sterck maeckende voir Christoffel ende Wilmijna onbeijaerde kijnderen wijlen Jacob Jacob Dircxss verweckt uijt Marije waervoir Willem Michiels dairvoir inne stonden. Alle erffgenaemen van wijlen Gijsbert Dirck Jan Peterss, o.a. een stuck erffve tot saijlant, gelegen ter plaetse genoemt de Eversche geheijten den Strick. Hemvercopere bij dode ende afflijvicheijt des voirschreven wijlen Gijsbrechts … op hen verstorven. Hebben sij vercocht aen Adraen sone wijlen Jacob Adriaens vande Wijdevenne.
Datering: 1642
Pagina: 437
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=7636.124&minr=12451134&miview=ldt
7636.124 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.124)
144 Vermelding van o.a. Jan Aertssen wonende op Bersselaer heeft gelooft Jannen Jacobsssen Dircxssen alles te betaelen van seeckeren pachtingen der goederen des voorschreven Jans mochten werden bevonden.
Datering: 1642
Pagina: 110
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/08EF67F3D0CD43F8ABB912E78223B085
7636.114 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.114)
289 Geraert wonende tot Erp als man ende momboir Jacobuijna sijne huijsvrouw dochter Jan Jacob Dircxs, heeft vernaedert alsulck stuck erffve als Adriaen, Jan ende Peter sone Jacob Dircxss metten sijne, als erffgenamen van wijlen Gijsbert Dircx Jan Peters hebben vercocht opden 22 januarij 1642 aen Adriaen sone Jacops vande Wijdevenne. Gelegen dit stuck erffve ter plaetse aende Eversche genoempt de Strick. Heeft hij wederom overgegeven aen Adriaen sone Jacobs vande Wijdevenne.
Datering: 1643
Pagina: 500
Plaats: Sint-Oedenrode

https://proxy.archieven.nl/235/4D4AECD1166D41869A05C9A21203F443
7636.114 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.114)
287
... . Tusschen erffenisse Jan Jacob Dircxssen deen sijde, ...
Datering: 1643
Pagina: 497
Plaats: Sint-Oedenrode

Gehuwd
[bron]
Paar genoemd in akte 338 van 1630. Zie notitie bij vader bruid.
In akte 45 van 27.2.1668 is echtgenoot genoemd als "Jan Jan Jacob Dircx". Zie notitie bij bruid.
Zus Mariken trouwt in 1611

BEF1630

Niet gevonden in index BHIC (Jun2022).

Mogelijke kinderen:

Joanna: Joannis Jacobi vader 06-08-1614 Gemonde DTB doopakte x Aleijdis N.N. - getuigen: Maria Gijsberti & Ewardus Joannis

Nocilaus: Joannes Joannis Jacobi Marijnen vader 06-12-1614 Boxtel DTB doopakte x Aleijdis Goswini - getuigen: Wilhelmus Joannis de Visscher & Gerarda vrouw van Stephanus Joannis Joannis Jacobi Marijnen [Bijzonderheden: ipso D. Nicolai = 6 december??]
Helena: Joannes Jacobi Marijnen vader 05-02-1621 Boxtel DTB doopakte x Aleijdis N.N. - getuigen: Joannes Adriani de Poppel & Cornelia vrouw van Henricus Goswini
Helena: Joannes Joannis Jacobi Marijnen vader 22-03-1622 Boxtel DTB doopakte x Aleijdis N.N. - getuigen: Anna Petri Nicolai & Theodoricus Rutgeri Jacobi

Twee data in zelfde jaar!!!

Matched niet met akte 47 van 17.3.1668 SCHIJNDEL - noemt kids: Dirck, Maryken, Jacobsken, Jenneken, Willemken

In schijndel zijn ook entries met vader Jan Jacob te vinden maar daar is geen moeder genoemd.

Te weinig info.
met:

womanAleijt Goijaert Roelofs van der Stappen‏

[Gebruikersnotities]
https://proxy.archieven.nl/235/9FCF2932A3B64F298B81124BEB2D047A
201 Bartholomeus Thomassen Raijmacker wonende tot Boxtel man ende momboir Marije sijne huijsvrouw dochter Joost Mathijssen, ende Jan Jacob Dircxssen man ende momboir Aeltken sijne huijsvrouw dochter Goijaert Roeloffs in dyen qualiteit mede erffgenaemen van wijlen Dingena dochteren Jan Sleuwen eenen jaerlijcken ende erffelijcken loschijns. Ende bij Jan sone Jan Peters van Vechel uijt sijne onderpanden gelegen ter plaetse aen de Eerde hadde geconstitueert ende wettelijck ende erffelijck vercocht,Anthonisse sone Jans Brock ende Evert Hendrick Roelen als momboiren ende curateuren over wijlen Dingna voirschreven gelijck in schepenen letteren deser vrijheijt in dato de leste dach der maendt april 1626 daeraff gepasseert. Hebben sij vercoperen soo voor hen selve als hen fort ende sterck maeckende voir alle anderen henne mede erffgenaemen wijlen Dingna voirgenoemde daervoir deselve innestonden ende geloofde, wettelijck ende erffelijck vercocht met twee staende ende eene gaende pacht Dircken sone wijlen Anthonis van Bocxtel.
Datering: 1641
Pagina: 396
Plaats: Sint-Oedenrode

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375478&miview=ldt
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
45 Dirck zoon van Jan Jan Jacob Dircx verwekt bij Aeltien dochter van Govert [Goyert?] Roelofs van der Stappen, Geerling en Maria zijn vrouw dochter van Anthonis Adriaen Corsten Smits land ondert Lutteleijnde omtrent de Kercke en groesland onder Elschot
Datering: 27.2.1668
Plaats: Schijndel

GEZIN:
Jan Jacob Dircx Aeltien Govert Roelofs van der Stappen
- Dirck
- Maryken x Geerling Janssen van den Gruenendael
- Jacobsken x Jan Anthonis van Haut
- Jenneken x Handrick Dirck Handricx van den Broeck
- Willemken
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.82&minr=17375480&miview=ldt
5122.82 Index schepenprotocol Schijndel (5122.82)
47 veel onduidelijkheden! - Dirck zoon van Jan Jacob Dircx verwekt bij Aeltien dochter van Govert Roelofs van der Stappen, Geerling Janssen van den Gruenendael mam van Maryken, Jan Anthonis van Haut man van Jacobsken [ook Jacomijn], Handrick Dirck Handricx van den Broeck man van Jenneken dochters van Ja Jacobs & Aeltien, Willemken dochter van Jan & Aeltien, met een scheiding en deling van goederen met o.a. ....
Datering: 17.3.1668
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.16&minr=19049403&miview=ldt
5116.16 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.16)
144 Jan Claes Spierincx (62) en Jan Janssen Spierincx beiden te Gemonde onder Sint Michielsgestel met een verklaring ten behoeve van Dirck Roeloffs van der Stappen cum suis namelijk: “dat sij Jan Claessen drij jaeren ende Jan Janssen Spierincx twee jaeren hebben gewoont op seeckere erffve tot Gemonde op het Berselaer toebehoorende Jan Jacob Dircx getrouwt met Alitken dochter Goijaert Roeloffs van der Stappen ende verclaeren sij attestanten oock waerachtich te sijn dat sij middelertijt ter wijlesij op deselve erffve woonden voor de voorscreven Jan Jacobs henne heerscap off Alitken sijne weduwe met de voordere erffgenamen van Goijaert Roeloffs van der Stappen hebben getorft in seeckeren moerven genoempt het Heulterven ...
Datering: 03-02-1671
Pagina: 125
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Oedenrode

Voor meer informatie: bertho@derikx.com