man‎Corstiaen Janssen van de Merendonck‏‎

[Gebruikersnotities]
OUDERLIJK GEZIN - GEEN UITSLUITSEL - WEET U HET?

OUDERLIJK GEZIN?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.47&minr=11590974&miview=ldt
5121.47 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.47)
101 Wij, Rutger Corstiaen Spierincks en Willem Adams, schepenen, verklaren dat voor ons is verschenen Hendricxken van Vechel, weduwe van Jan Janssen van Merendoncq met haar voogd en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik waarop ze recht heeftinzake een stuk akkerland groot ca. 1 lopenzaad, gelegen in de heerlijkheid Gestel, ter plaatse genoemd de Waubraecken, b.p. Corst Jan Willems, de erfgenamen van Daem Peters, Willem Janssen van de Merendoncq, Corstiaen Janssen van de Merendoncq. Datvruchtgebruik had ze geerfd na de dood van haar man Jan Janssen van de Merendoncq en draagt het nu over aan haar zoons Willem, Pauwel en Joosten en haar dochters Anneken en Jenneken zijnde de 5 kinderen van genoemde Jan bij haar verwekt, die daarvanhet erfrecht krijgen....
Datering: 14-06-1639
Pagina: 72r
Soort akte: Afstand
Plaats: Sint-Michielsgestel `

GEZIN:
Corstiaen Janssen van de Merendonck x Teunisken Peters (wijlen)
- Jan, Goijaert en Willem
- Merijken x Jan Damen <=== ???? "dochter van genoemde Corstiaen en Merijken"?
- Jenneken
- Merijken x Peter Lambrechts (zoon Lambrecht) <=== TWEEMAAL?
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.50&minr=11590412&miview=ldt
5121.50 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.50)
110 Wij Willem Adams en Jan Janssen Broeren, verklaren dat vandaag voor ons zijn verschenen Jan, Goijaert en Willem, zoons van Corstiaen Janssen van de Merendonck door deze Corstiaen verwekt bij wijlen zijn vrouw Teunisken Peters, verder Jan Damen als man van Merijken dochter van genoemde Corstiaen en Merijken, die ook samen handelen voor hun afwezige zuster Jenneken ter ener zijde en verder Lambrecht Peters wettige zoon van Peter Lambrechts verwekt bij wijlen Merijken Corsten ook wettige dochter van genoemde Corstiaen Janssen van de Merendonck verwekt bij Teunisken Peters, geassisteerd met diens vader Peter Lambrechts. De genoemde comparanten verklaren eerder voor schepenen alhier een boedeldeling te hebben gemaakt van alle bezit en schulden zonder dat ze daarbij rekening hadden gehouden met Lambert Peters die daarbij de plaats had ingenomen van zijn overleden moeder Merijken, omdat ze niet wisten of zij dood dan wel levend was. Daarover waren grote moeilijkheden ontstaan en er zouden ook grote onkosten door zijn ontstaan, omdat die deling al geruime tijd geleden was gemaakt. De comparanten hebben dit ook zo ingezien en hebben de verschillende erfdelen nog eens overwogen en nu in der minne het volgende afgesproken. Genoemde Jan, Goijaert en Willem en Jan Damen die ook handelen voor hun zuster Jenneken zullen aan genoemde Lambrecht Peters een bedrag van 150 gulden betalen en wel 20 gulden direkt bij het passeren van deze akte en het restant van 130 gulden zo spoedig als Lambert komt te huwen of meerderjarig wordt. Daarmee verklaart Lambert afstand te doen van alle roerend en onroerend bezit dat Corstiaen en Teunisken zijnde zijn grootouders hebben nagelaten. Zijn vader Peter Lamberts belooft deze overeenkomst ook goedte keuren en zal zijn zoon Lambrecht deze afspraak altijd na laten komen. Partijen verklaren hiermee tevreden te zijn. Actum 3 januari 1661.
Datering: 03-01-1661
Pagina: 65v
Soort akte: Minnelijke overeenkomst
Plaats: Sint-Michielsgestel

GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/4CEBB817A6A74E9484BA596DA08AD12C
5115.8 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.8)
75 Lijsbeth Gerits Janssen, eerder gehuwd met Jan Corsten van der Merendonck, thans gehuwd met meester Dirck Loijens, wonend te Gemonde onder St. Michielsgestel. Haar huis is door een zware stormwind omvergewaaid, ze is daarvan voor de helft eigenaresse. Omdat het veel geld kost om weer op te bouwen, volgt overdracht van de opstal.
de erfgenamen van Jan Corsten van de Merendonck, zijn eigenaars voor de andere helft van het omgewaaide woonhuis
Daam Janssen Schellekens, Willem Janssen Schellekens en Teuntie Janssen Schellekens als weduwe van Rijckaert Wilberts Clomp, verkrijgers van de oude materialen van het omgewaaide huis etc., elk een zevende deel
Peter Janssen Casteleijns als man van Perijn Janssen Schellekens, een zevende deel
Jan en Claes Willems van der Merendonck, elk een zevende deel
Teunis Aarts van Overbeeck als man van Catalijn Willems van der Merendonck, een zevende deel
Jacob Janssen van Boxtel, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Baudewijn Janssen Sijmons, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Datering: 15 maart 1702
Pagina: scan 134
Plaats: Gemonde onder Sint-Michielsgestel

Cijnsboek RRG 242 sMG 1646-1696
https://www.deheerlijkheidherlaar.nl/images/uploads/documenten/2016-01-11_Cijnsboek_RRG_242_1646-1699.pdf
Blad 13a inlegvel 3
Claas en Jan gebroederen kinderen Willem Corsten vander <==== Willem Corsten vander Meerendonck
Merendonck, Teunis Aarts van Overbeek, man van Catalyn
Wilm Corsten vander Meerendonck, Adam ende Willem
gebroederen kinderen Jan Schellekens by Maria Corsten <==== Jan Schellekens x Maria Corsten vande Merendonk
vander Merendonck verweckt, Peter Casteleyns man
van Peryntie, ende Frans Colen man van Teuntie susteren
kinderen Jan Schellekens ende Maria vande Merendonck, mede
hun seven erffgenamen van Jan Corften vander Merendonck <==== Jan Corsten van de Merendonck
eerst op te delen. en Jan Corsten vander Merendonck off syn
weduwe

Gehuwd met:

Kinderen:

1.
manWillem Corsten van de Merendonck‏

[Gebruikersnotities]
GENOEMD:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.14&minr=16201648&miview=ldt
5116.14 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.14)
235 Jan Thomas Ambrosius te Gemonde onder Sint Michielsgestel bekent schuldig te zijn aan Jan Corstiaens van de Merendonck ... Getuigen: Willem Corstiaens van de Merendonck en Handrick Janssen van den Heuvel.
Datering: 27-4-1662
Pagina: 218
Plaats: Gemonde

VOOGDEN OVER KIDS
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.56&minr=11672434&miview=ldt
5121.56 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.56)
114 Op 22 oktober hebben Jan Corsten van de Merendonck en Claes Jan Erberts Beecx de eed afgelegd als voogden over de minderjarige kinderen van Willem Corsten van der Merendonck verwekt bij Ariken Jan Erberts Beecx te Gemonde alhier overleden zijnde....
Datering: 22-10-1676
Pagina: 166v
Soort akte: Voogdij
Plaats: Sint-Michielsgestel

KIDS - WEDUWE
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602771&miview=ldt
5121.74 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.74)
Andries Corsten van Aelst, schepen
I. Elsevier
Ariken Jan Erberts, vrouw van
Antonij, Jan en Claes, broers en hun zuster Catelijn, kinderen van Willem Corsten van de Merendonck verwekt bij diens vrouw Ariken
de weduwe van Jan Corsten (van de Merendonck)
A. Schortes, substituut-secretaris
Andries Huijberts van de Sande
Datering: 1685-1689
Pagina: 152v (scan 305 )
Plaats: Sint-Michielsgestel
Page 305 of 378 - 1688
Zie ook 152r
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602770&miview=ldt

ERFDELING
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.142&minr=11937831&miview=ldt
5122.142 Index schepenprotocol Schijndel (5122.142)
160 Scheiding en deling van goederen onder Jan en Claes broers en hun minderjarige zus Catelijn, Willem Jan Damen, Willem van den Meerendonk x Arijken dr.v.Jan Erberts
Datering: 1685-1690
Pagina: II-193
Soort akte: Erfdeling
Plaats: Schijndel
Startop pagina 489 of 561 - 5122-142-0489.jpg
Getekend op pagina 491 - 1689

GEZIN:
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602771&miview=ldt
5121.74 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.74)
...
Ariken Jan Erberts, vrouw van
Antonij, Jan en Claes, broers en hun zuster Catelijn, kinderen van Willem Corsten van de Merendonck verwekt bij diens vrouw Ariken
de weduwe van Jan Corsten (van de Merendonck)
...
Datering: 1685-1689
Pagina: 152v (scan 305 )
Plaats: Sint-Michielsgestel
Zie ook 152r
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602770&miview=ldt

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=392.112&minr=13549145&miview=ldt
392.112 Index schepenprotocol Boxtel (392.112)
de kinderen van Adriaen Fredericx
A. Huijgens, secretaris
Anthonij, Claes en Cathelijn, broers en zus en kinderen van wijlen Willem Corsten van Merendoncq <== Geen Jan?
wijlen Goijaert Corsten van Merendonck
Jan Rutten Moescops, schepen
Aert Aerts van den Oetelaer
Govert van Rund, schepen
Datering: 1687-1694
Pagina: 51r (scan 53 rechts)
Plaats: Boxtel
Page 53 of 225

BROER Goijaert, ZUS Meriken x Jan Damen (in akte 75 zoon genoemd als "Daam Janssen Schellekens")
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.131&minr=12563728&miview=ldt
5122.131 Index schepenprotocol Schijndel (5122.131)
111 Daam Jan Damen, Willem Jan Spierings man van Perijn, Ryckert Wilberts man van Teuniske en Eerkke, kinderen van Jan Damen verwekt bij Meriken Corsten van der merendonck als ook Jan, Claas, Catelijn en Antony kinderen van Willem Corste van der Merendonq mede in naam van Antony ook een zoon van Willem Corstens is aangekomen een huis en hof naast ... , hen aangekomen van Goijaert Corste van der Meerendoncq hun oom en hebben dit alles verkocht aan Jan Gijsbert van den Boogaert te Sint Michielsgestel ....
Datering: 24 mei 1688
Pagina: 122v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Schijndel

BROER Jan (overleden) x Lijsbeth Gerits Janssen
https://proxy.archieven.nl/235/4CEBB817A6A74E9484BA596DA08AD12C
5115.8 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.8)
75 Lijsbeth Gerits Janssen, eerder gehuwd met Jan Corsten van der Merendonck, thans gehuwd met meester Dirck Loijens, wonend te Gemonde onder St. Michielsgestel. Haar huis is door een zware stormwind omvergewaaid, ze is daarvan voor de helft eigenaresse. Omdat het veel geld kost om weer op te bouwen, volgt overdracht van de opstal.
de erfgenamen van Jan Corsten van de Merendonck, zijn eigenaars voor de andere helft van het omgewaaide woonhuis
Daam Janssen Schellekens, Willem Janssen Schellekens en Teuntie Janssen Schellekens als weduwe van Rijckaert Wilberts Clomp, verkrijgers van de oude materialen van het omgewaaide huis etc., elk een zevende deel
Peter Janssen Casteleijns als man van Perijn Janssen Schellekens, een zevende deel
Jan en Claes Willems van der Merendonck, elk een zevende deel <=======
Teunis Aarts van Overbeeck als man van Catalijn Willems van der Merendonck, een zevende deel <=======
Jacob Janssen van Boxtel, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Baudewijn Janssen Sijmons, inwoner Gemonde als notarisgetuige 1702
Datering: 15 maart 1702
Pagina: scan 134
Plaats: Gemonde onder Sint-Michielsgestel

BROER Jan EN GEZIN
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5115.10&minr=19015056&miview=ldt
5115.10 Index Notarieel protocol Den Dungen (5115.10)
92 meester Dirck Loijens (of staat er Loijers?) als weduwnaar van Lijsbet Gerits Janssen van Velthoven, welke Lijsbet eerder was gehuwd met Jan Corsten van den Merendonck, deling van bezit onder Schijndel aan het Oetelaar
Constantijn van Zutphen, openbaar notaris 1705, eerder testament voor Dirck Loijen en Lijsbeth van Velthoven
Claas en Jan, zoons van Willem Corsten van der Merendonck <=====
Teunis Aarts van Overbeeck als man van Catalijn Willem Corsten van der Merendonck <=====
Daam zoon van Jan Schellekens verwekt bij Maria Corsten van der Merendonck
Peter Janssen Casteleijns als man van Perijntie (Schellekens)
Frans Adriaans Coolen als man van Teuntie (Schellekens)
Willem Janssens Schellekens verwekt bij Maria Corsten van de Merendonck, vader van diens minderjarige kinderen verwekt bij Jenneken Janssen van Overbeek
Corstiaan Janssen van Heesch, bezit onder Schijndel
de kinderen van Hendrick Eijmberts, bezit onder Schijndel
monsieur Deckers, bezit onder Schijndel
Jan Verhagen, bezit onder Schijndel
Peter Adriaans, bezit te Schijndel
Adriaan Roelofs, bezit te Schijndel
Jan Verhagen, bezit te Schijndel
monsieur Conelis van Nijmegen, klerk op de secretarie Den Bosch
Hendrick Jan Theunissen, inwoner en notarisgetuige Den Dungen, 1706
Johannis van Zutphen, inwoner en notarisgetuige Den Dungen, 1706
Datering: 15 mei 1706
Plaats: Den Dungen

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.215&minr=16016222&miview=ldt
5121.215 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.215)
Michiel Hendricx Clomp
Claas en Jan, zoons van Willem Corsten van de Merendoncq
Theunis Aarts van Overbeecq als man van Cathalijn (van de Merendoncq)
Cathatlijn Willem Corsten van de Merendoncq, vrouw van Theunis (van Overbeecq)
Adam zoon van Jan Schellekens door Jan verwekt bij Merij (van de Merendoncq)
Merij Corsten van de Merendoncq, vrouw van Jan (Schellekens)
Peter Janssen Casteleijns als man van Perijntje (Schellekens)
Frans Adriaan Coolen als man van Theuntje (Schellekens)
Pereijntje en Theuntje, dochters van Jan Schellekens verwekt bij Maria
Willem Janssen Schellekens zoon wijlen genoemde Maria (van de Merendoncq) en diens 4 minderjarige kinderen door Willem verwekt bij diens vrouw Jenneken (van Overbeecq)
Jenneken Jansen van Overbeecq, vrouw van Willem (Schellekens)
Datering: 1716-1717
Pagina: 205v
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.215&minr=16016105&miview=ldt
5121.215 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.215)
Hendrick Hendricx Clomp
Claas en Jan, broers en zoons van Willem Corsten van de Merendoncq
Theunis Aarts van Overbeecq, als man van Cathalijn (van de Merendoncq)
Adam zoon van Jan Schellekens door Jan verwekt bij diens vrouw Marij (van de Merendoncq)
Marij Corsten van de Merendoncq, vrouw van Jan (Schellekens)
Peter Jansen Castelijn als man van Perijntje (Schellekens)
Frans Adriaan Colen als man van Theuntje (Schellekens)
Perijntje en Theuntje, dochters van Jan Schellekens verwekt bij ndiens vrouw Maria (van de Merendoncq)
Willem Janse Schellekens, zoon van wijlen Maria (van de Merendoncq)
de 4 minderjarige kinderen van Willem Jans Schellekens door Willem verwekt bij diens vrouw Jenneken (Overbeecq)
Jenneken Jansen van Overbeecq, vrouw van Willem (Schellekens)
Datering: 1716-1717
Pagina: 146r
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.215&minr=16015837&miview=ldt
5121.215 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.215)
Corst Jansse van Heesch (in de vorige akte vermeld als Heessel)
Claas en Jan, broers en zoons van Willem Corsten van de Merendoncq
Theunis Aerts van de Overbeecq als man van Cathalijn (van de Merendoncq)
Cathalijn Willem Corsten van de Merendoncq, vrouw van Theunis (van Overbeecq)
Adam zoon van Jan Schellekens door Jan verwekt bij diens vrouw Maria (van de Merendoncq)
Maria Corsten van de Merendoncq, vrouw van Adam (Schellekens)
Peter Jansse Castelijns als man van Preijntje (Schellekens)
Frans Adriaan Coolen als man van Teuntje (Schellekens)
Preijntje en Teuntje, dochters van Jan Schellekens verwekt bij Maria (van de Merendoncq)
Willem Janssen Schellekens, zoon van Maria (van der Merendoncq) als vader van zijn 4 minderjarige kinderen verwekt bij Jenneke (van Overbeecq)
Jenneke Janse van Overbeecq, vrouw van Willem (Schellekens)
Datering: 1716-1717
Pagina: 6v
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.216&minr=16016423&miview=ldt
5121.216 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.216)
Jan Gijsberts van den Boogert
Jenneke vrouw van Jan van der Aa
Daam Jan Damen
Willem Jan Spierincx als man van Perijn
Rijckert Wilberts als man van Theunisken (Daemen)
Daam, Peterijn, Theunisken en Eerken, kinderen van Jan Daemen door Jan verwekt bij diens vrouw Meriken (Corsten), er zouden 5 kinderen zijn, maar ik tel er maar 4
Meriken Corsten van de Merendocnk, vrouw van Jan Daemen
Jan, Claes, Catelijn en Anthonij , kinderen van Willem Corsten van de Merendonck <=== 4 KINDEREN
Anthonij zoon van Willem Corsten van de Merendonck
Datering: 1717
Pagina: 78r
Plaats: Sint-Michielsgestel

2.
man‎Goijaert Corsten van de Merendonck‏‎
Overleden ‎27 feb 1684 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 149 van 20 maart 1684: "overleden op 27 februari 1684"
Zie akte 265 van 25-03-1684 - overleden te Gemonde 27 februari 1684.

Niet gevonden in index BHIC (Apr2021)(Apr2022)(Mei2023).

[Gebruikersnotities]
MOGELIJK GEWHUWD MET Leijsken Janssen Leenderts.

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.50&minr=11590343&miview=ldt
5121.50 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.50)
41 Wij Willem Adams en Jan Jans Spierincks, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan Arien Rijckers van de Oetelaer, weduwnaar van Jenneken Willems van de Merendonck, op grond van de gemaakte afspraken onlangs met enkele erfgenamen van genoemde Jenneken, voor schepenen alhier op 27 september gemaakt, draagt aan Goijaert Corsten van de Merendonck twee stukjes akkerland over, groot ca. 2 lopenzaad, gelegen in de parochie Gemonde onder de jurisdictie van St. Michielsgestel, ter plaatse genoemd in het Loijck,...
Datering: 30-09-1659
Pagina: 24r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.51&minr=11590123&miview=ldt
5121.51 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.51)
92 Wij Jan Janssen Spierincks en Johan van de Heuvel, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Goijaert Corsten van de Merendonck en heeft kontant geld aangeboden zijnde zijn eigendom om daarmee beroep te doen op het recht van vernadering als naaste bloedverwant inzake een stuk akkerland groot 2 en een halve lopenzaad gelegen te St. Michielsgestel ter plaatse genoemd op de Slebeecken, welk perceel Peter Martens op 24 april j.l. had verkocht aan Claes Pouwels van der Heijden. Hij biedt aandiens koopsom te betalen. Actum 5 mei 1663.
Datering: 05-05-1663
Pagina: 75v
Soort akte: Vernadering
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.53&minr=11671985&miview=ldt
5121.53 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.53)
34 ... en verkopen aan Goijaert Corsten van der Merendonck een perceel teulland gelegen op de Slebeecken te St. Michielgestel, ....
Datering: 17-09-1667
Pagina: 32v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525762&miview=ldt
5116.7 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.7)
58 Willem Hendrick Peters inwoner van Gemonde verklaart aan Goijaert Corsten van der Merendonck 125 guldig schuldig te zijn vanwege op 1 mei 1663 ontvangen geld. Hij zal terugbetalen per a.s. 1 mei 1671 en nog 3 jaar rente van 6 %. Als zekerheid verbindt hij zijn persoon en bezit. Actum parochie Gemonde onder St. Michielsgestel
Datering: 20-07-1670
Pagina: 129
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.56&minr=11672485&miview=ldt
5121.56 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.56)
165 ... verklaren dat voor ons zijn verschenen Goijaert Corsten van de Merendonck borgemeester ...
Datering: 24-04-1677
Pagina: 221r
Soort akte: Verklaring
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.57&minr=11672498&miview=ldt
5121.57 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.57)
13 ... verklaren dat voor ons is verschenen Goijaert Corsten van de Merendonck oud-borgemeester en heeft verklaard ...
Datering: 07-08-1677
Pagina: 14v
Soort akte: Schuldbekentenis
Plaats: Sint-Michielsgestel

TESTAMENT
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.10&minr=11526387&miview=ldt
5116.10 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.10)
46 Testament van Goijaert Corsten van de Merendonck, wonend parochie Gemonde onder St. Michielsgestel. Hij wil dat zijn erfgenamen een aantal zielmissen laten opdragen. Legateert aan zijn broer Jan en zijn zuster Jenneken een obligatie van 100 gulden voor wat betreft het vruchtgebruik en na hun beider dood versterft die obligartie op hun benoemde erfgenamen en hij sluit hen beiden verder om bepaalde redenen uit. Alle roerend en onroerend bezit gaat na zijn dood naar de kinderen van zijn broer Willem en naar de kinderen van zijn zuster Merieken verwekt bij Jan Damen, hoofdelijk te delen, maar niet eerder te verdelen dan als die kinderen meerderjarig zijn. Actum St. Michielsgestel
Datering: 18-02-1684
Pagina: 57r
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/ED8165074ED54D668C66C2FCBC920388
149 Taxatie van de goederen van Goyert Corsten van de Merendonck overleden op 27 februari 1684.
Datering: 20 maart 1684
Pagina: 139
Soort akte: Taxatie
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.58&minr=11677679&miview=ldt
5121.58 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.58)
265 Wij drossaard en schepenen verklaren dat wij op verzoek van de collaterale erfgenamen van Goijaert Corsten van de Merendonk die in Gemonde 27 februari 1684 is overleden, het bezit hebben getaxeerd dat die in St. Michielsgestel heeft nagelaten. ...
Datering: 25-03-1684
Pagina: 242v
Soort akte: Taxatie
Plaats: Sint-Michielsgestel

OPMERKELIJK: KIND 1640 - HUWELIJK LATER IN 1657???

BHIC:
Bruidegom Goijaert Corsten van den Merendonck
leeftijd 37, wonende te Gemonde
Bruid Leijsken Janssen Leenderts
leeftijd 38, wonende te Sint-Michielsgestel
Bron: doop-, trouw- en begraafboeken
Soort registratie: DTB trouwakte
(Akte)datum: 02-09-1657
Plaats: Sint-Michielsgestel
Bijzonderheden:
Datum ondertrouw: 18-08-1657
Bronvermelding Nederduits Gereformeerd trouwboek 1651-1678, archiefnummer 1445, Brabants Historisch Informatie Centrum, inventarisnummer 31, blad 9v08
Gemeente: Sint-Michielsgestel
Periode: 1651-1678
Religie: Nederduits Gereformeerd


Kids:
Christiana: Godefridus Christiani Merendonck van de vader 27-06-1640 Gemonde DTB doopakte x Elisabeth Joannis Leonardi - getuigen: Margareta Adriani Jacobi & Arnoldus Gualteri van Thuijl

3.
womanMeriken Corsten van de Merendonck‏

[Gebruikersnotities]
Met dank aan: https://www.dortmans-steverink.nl/humogen56
http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/erfdelingen%20(1680-1792)/1680-1792.1.htm
Adam en Perijn, kinderen van Jan DAMEN bij Maria Corsten van der MERENDONCQ; Willem PETERS man en momboir van Ercken zijn huisvrouw, weduwe van Jan Corsten van der MERENDONCQ en Adriaen Jasper van der CAMMEN momboirs over Anthoniske en Willem onmondige kinderen van Jan en Merike voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Gemonde, St Michielsgestel, St Oedenrode, Schijndel en Boxtel; renten.
16.12.1681
R 1675
f 75
.
Ook op
https://www.heemkundedendungen.nl/wp-content/uploads/2012/10/ERFDELINGEN-EN-TESTAMENTEN.pdf

GEZIN:
https://proxy.archieven.nl/235/9EF85DDB5A7E414285A103ABA1106C49
5122.131 Index schepenprotocol Schijndel (5122.131)
111 Daam Jan Damen, Willem Jan Spierings man van Perijn, Ryckert Wilberts man van Teuniske en Eerkke, kinderen van Jan Damen verwekt bij Meriken Corsten van der merendonck als ook Jan, Claas, Catelijn en Antony kinderen van Willem Corste van der Merendonq mede in naam van Antony ook een zoon van Willem Corstens is aangekomen een huis en hof naast Hendrik Willems, de weduwe Claes Paulus van der Heijden, de erfgenamen Geerit Wouters gelegen te Sint Michielsgestel in het Look naast de weduwe Petervan de Crogh, de kinderen Leendert Jansse en het erf van de Heer Grimberge; idem een heiveld te Schijndel genaamd d’Oetelaar naast Willem Corste, Jan Wouters Bresser en Dirk Willems, hen aangekomen van Goijaert Corste van der Meerendoncq hun oom en hebben dit alles verkocht aan Jan Gijsbert van den Boogaert te Sint Michielsgestel – Bossche schepenen Joost Nagel en Dirk ’s-Gravesande – geregistreerd Willem Roessing, Hendrick Minten en Gisb. de Jong
Datering: 24 mei 1688
Pagina: 122v
Soort akte: Verkoop
Plaats: Schijndel

GEZIN: NOEMT OOK ACHTERNAAM SCHELLEKENS VAN ECHTGENOOT
Cijnsboek RRG 242 sMG 1646-1696
https://www.deheerlijkheidherlaar.nl/images/uploads/documenten/2016-01-11_Cijnsboek_RRG_242_1646-1699.pdf
Blad 13a inlegvel 3
Claas en Jan gebroederen kinderen Willem Corsten vander <==== Willem Corsten vander Meerendonck
Merendonck, Teunis Aarts van Overbeek, man van Catalyn
Wilm Corsten vander Meerendonck, Adam ende Willem
gebroederen kinderen Jan Schellekens by Maria Corsten <==== Jan Schellekens x Maria Corsten vande Merendonk
vander Merendonck verweckt, Peter Casteleyns man
van Peryntie, ende Frans Colen man van Teuntie susteren
kinderen Jan Schellekens ende Maria vande Merendonck, mede
hun seven erffgenamen van Jan Corften vander Merendonck <==== Jan Corsten van de Merendonck
eerst op te delen. en Jan Corsten vander Merendonck off syn
weduwe

4.
manJan Corsten van de Merendonck‏
Geboren Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie huwelijk: geboren te Gemonde

Genoemd in akte 75 van 15 maart 1702 samen met kinderen van broer Willem. Zie notitie bij broer Willem.

Geen zekerheid dat dit de juiste Jan C. vd M. is.
Zie akte 151 van 4-4-1653 - dus geboren rond 1653-37=1616.
Zie akte 470 van 17-11-1658. Dus geboren rond 1658-40=1618
Zie akte 163 van 8-1-1661 - dus geboren rond 1661-48=1613

ABT1616

Overleden ‎16 dec 1686 Gemonde, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte pagina 100v (scan 201) datering 1685-1689 - overleden te Gemonde op 16 december 1686
Zie akte 176 van 8 januari 1687: "overleden te Sint Michielsgestel op 16 december 1686"

Niet gevonden in index BHIC (Apr2021)(Apr2022)(Mei2023)(Jan2024).

[Gebruikersnotities]
LEEFTIJD: Dus geboren rond 1653-37=1616
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19048886&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
151 Jan Corstiaens van der Merendonck (37) jongman in de Gemonde onder Sint Michielsgestel met verklaring ten behoeve van ...
Datering: 4-4-1653
Pagina: 131
Plaats: Sint-Michielsgestel

LEEFTIJD: Dus geboren rond 1658-40=1618
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.13&minr=19049205&miview=ldt
5116.13 Index notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.13)
470 Rut Janssen van Grinsven, borgemeester te Sint Michielsgestel; Jan Corstiaens van den Merendonck (40); Marten Adriaens (36) uit Sint Michielsgestel; Anthonis Willems Merendonck (45); Peter Peters Janssen (57) en Gerit Mathijssen (38) uit Gemondeonder Boxtel met een verklaring t.b.v. ...
Datering: 17-11-1658
Pagina: 395
Soort akte: Verklaring
Plaats: Gemonde

LEEFTIJD: Dus geboren rond 1661-48=1613
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=9.295&minr=12064393&miview=ldt
9.295 Raad en Rentmeester-Generaal Domeinen (9.295)
163 Een aantal oudere inwoners van Sint Michielsgestel o.a. Jan Arien Ryckaerts, een zekere van den Oetelaer oud rond de 60 jaar, Willem Pouwels en Jan Corsten van den Merendonck 48 jaar oud, leggen een verklaring af ten behoeve van ...
Datering: 8-1-1661
Pagina: 399
Plaats: Sint-Michielsgestel

OVERLEDEN - echtgenote Lijsken Gerit Jans
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.74&minr=13602679&miview=ldt
5121.74 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.74)
Andries Corsten van Aelst, schepen
Evert Willems de Bever, schepen
I. Elsevier, drossaard
heer Willem van Grimbergen
Lijsken dochter van Gerit Jans, weduwe van (collaterale successie)
Wilhelmus Caersmans, schepen
wijlen Jan Corsten van de Merendonck, man van, overleden te Gemonde op 16 december 1686
Datering: 1685-1689
Pagina: 100v (scan 201 )
Plaats: Sint-Michielsgestel

https://proxy.archieven.nl/235/CCEB713E3C934DAC934F5F2EDD9BA011
5122.270 Index schepenprotocol Schijndel (5122.270)
176 Taxatie van de goederen van Jan Corsten van de Meerendonck overleden te Sint Michielsgestel op 16 december 1686; huis onder de Borne opt Oetelaar.
Datering: 8 januari 1687
Pagina: 154v
Soort akte: Taxatie
Plaats: Schijndel

Lijsken Gerrit Jans weduwe van Jan Corsten van de Merendonck
Jenneken Corsten van de Merendonck, weduwe van Peter de Nuchtere
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.60&minr=11832851&miview=ldt
5121.60 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.60)
40 Wij I. Elsevier drossaard, Jan Janssen Santegoets, Wilhelmus Caersmans, schepenen, verklaren dat voor ons is verschenen Lijsken Gerrit Jans weduwe van Jan Corsten van de Merendonck met haar voogd, en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve van Jenneken Corsten van de Merendonck, weduwe van Peter de Nuchtere, inzake het roerend bezit waarvan ze thans het vruchtgebruik heeft en waarvan Jenneken het erfrecht heeft. Lijsken belooft deze overdracht gestand te doen. Nadat zulks is gebeurd is ook deze Jenneken hier verschenen als weduwe van Peter de Nuchtere met haar voogd en draagt dat bezit weer terug over aan genoemde Lijsken Gerrit Janssen als weduwe van Jan Corsten van de Merendonck, welk bezit Jenneken na de dood van wijlen haar broer Jan Corsten van de Merendonck heeft geerfd en Jenneken belooft deze overdracht gestand te doen op onderpand van haar persoon en bezit en alle lasten daarin af te handelen. Verder hebben Lijsken en Jenneken een bepaalde overeenkomst gemaakt op 28 april 1687 zoals door hen beiden is ondertekend over die roerende bezittingen en zoals dat nu op alle punten is nagekomen. Datum 26 juli 1687. Getekend: I. Elsevier, Jan Janssen Santegoets, W. Carsmans, A. Schortes, substituut-secretaris.
Datering: 26-07-1687
Pagina: 46v
Soort akte: Afstand
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.60&minr=11832870&miview=ldt
5121.60 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.60)
59 ... , verkopen aan Lijsken Gerrit Janssen weduwe van Jan Corsten van de Merendonck, een jaarlijkse aflosbare rente van 17 gulden en 10 stuivers, ... In marge: Meester Dirck Loijens als man van Lijsken Gerrit Janssen heeft in aanwezigheid van ...
Datering: 26-06-1688
Pagina: 72r
Soort akte: Verkoop
Plaats: Sint-Michielsgestel

5.
womanJenneken Corsten van de Merendonck‏
Overleden ‎18 dec 1697 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie akte 143 van 8 april 1698 - testament op gemaakt op 17 november 1697.

Zie akte pagina 71v datering 1699-1712: "Jenneken Corsten van de Meerendoncq, overleden in Den Bosch op 18 december 1697".
Zie akte 99 van 17 januari 1699: "verplaatst te ’s-Hertogenbosch op 18 december 1697".

Niet gevonden in index BHIC (Apr2022).

https://zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl
https://hdl.handle.net/21.12121/210327069
Identificatie NT000424190
Datum 18/12/1697
Soort Begravingen (DTB)
Toegang Begravingen ('s-Hertogenbosch, Bokhoven, Empel en Meerwijk, Engelen, Orthen en Rosmalen)
Parochie/kerk Kruiskerk
Begraafplaats Kerkhof
Archiefnummer 1
Naam archief Oud Stadsarchief
inventarisnummer 6127
Personen
Naam: Nuchteren, de N.N.
Rol: Begravene
Familierelatie: Vrouw van Peter de Nuchteren
Soldaatkind: 0

[Gebruikersnotities]
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525898&miview=ldt
5116.7 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.7)
194 Peter Gerits Molder, weduwnaar van Agneeske Cornelis Stricks wonend in de stad Den Bosch maakt huwelijkse voorwaardes met Jenneke dochter Corstiaen Janssen van de Merendonck wonend te Boxtel (akte is niet afgemaakt, zie folio 473)
Datering: 20-04-1673
Pagina: 509
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5116.7&minr=11525886&miview=ldt
5116.7 Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.7)
182 Vandaag heeft Peter Gerits Molders weduwnaar van Agneesken Cornelis Stricks wonend in de stad Den Bosch huwelijkse voorwaardes gemaakt met Jenneke dochter Corstiaen Janssen van der Merendonck wonend te Berlicum, geassisteerd door haar broer Jan Corsten van de Merendonck en haar zwager Jan Damen. Elk brengt de huisraad in en het jaarlijks inkomen uit hun bezit en obligaties volgens de inventaris die daarvan zal worden gemaakt. Als ze zonder kinderen blijven gaat het bezit weer terug naar de zijde van waar het bezit is gekomen. De schulden van de bruidegom uit zijn eerste huwelijk blijven voor zijn rekening. De geconquesteerde bezittingen binnen dit huwelijk zullen later in twee gelijke delen worden verdeeld. Actum St. Michielsgestel
Datering: 20-04-1673
Pagina: 473
Plaats: Sint-Michielsgestel

Jenneken Corsten van de Merendonck, weduwe van Peter de Nuchtere
Lijsken Gerrit Jans weduwe van Jan Corsten van de Merendonck
.
http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.60&minr=11832851&miview=ldt
5121.60 Index schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.60)
40 Wij I. Elsevier drossaard, Jan Janssen Santegoets, Wilhelmus Caersmans, schepenen, verklaren dat voor ons is verschenen Lijsken Gerrit Jans weduwe van Jan Corsten van de Merendonck met haar voogd, en doet afstand van haar recht van vruchtgebruik ten behoeve van Jenneken Corsten van de Merendonck, weduwe van Peter de Nuchtere, inzake het roerend bezit waarvan ze thans het vruchtgebruik heeft en waarvan Jenneken het erfrecht heeft. Lijsken belooft deze overdracht gestand te doen. Nadat zulks is gebeurd is ook deze Jenneken hier verschenen als weduwe van Peter de Nuchtere met haar voogd en draagt dat bezit weer terug over aan genoemde Lijsken Gerrit Janssen als weduwe van Jan Corsten van de Merendonck, welk bezit Jenneken na de dood van wijlen haar broer Jan Corsten van de Merendonck heeft geerfd en Jenneken belooft deze overdracht gestand te doen op onderpand van haar persoon en bezit en alle lasten daarin af te handelen. Verder hebben Lijsken en Jenneken een bepaalde overeenkomst gemaakt op 28 april 1687 zoals door hen beiden is ondertekend over die roerende bezittingen en zoals dat nu op alle punten is nagekomen. Datum 26 juli 1687. Getekend: I. Elsevier, Jan Janssen Santegoets, W. Carsmans, A. Schortes, substituut-secretaris.
Datering: 26-07-1687
Pagina: 46v
Soort akte: Afstand
Plaats: Sint-Michielsgestel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.131&minr=12563760&miview=ldt
5122.131 Index schepenprotocol Schijndel (5122.131)
143 Daam Jan Damen, Ryckaert Wilborts en Teunis Aertse van Overbeek als genomineerde executeurs van Jenneke Corstian van de Merendonq weduwe van Peter van Nugtere tot het navolgende testament voor notaris Melchior Verweij en getuigen alhier gepasseerd 17 november 1697 waarin wordt genoemd een akker teulland op het Oetelaar naast het erf van Lijske Jan Corste van der Meerendonq, Goijaert Jan Pennings, de weduwe Jan Gijsbert van den Boogaert en de gemeijnte, Jenneke aangekomen via haar ouders en dit stuk land is overgegeven aan Willem van den Boogaert wonende te Sint Michielsgestel – Bossche schepenen Hendrik Copes en Pieter Verster, opgenomen in het boek van Cattenberg – geregistreerd Gosb. de Jong en Hendrick Minten
Datering: 8 april 1698
Pagina: 150v
Soort akte: Testament
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5122.271&minr=11947449&miview=ldt
5122.271 Index schepenprotocol Schijndel (5122.271)
99 Taxatie van de goederen van Jenneken Corsten van den Meerendonk nagelaten weduwe van Peter de Michteren verplaatst te ’s-Hertogenbosch op 18 december 1697.
Datering: 17 januari 1698
Pagina: 89v
Soort akte: Taxatie
Plaats: Schijndel

http://www.bhic.nl/integrated?mivast=235&mizig=701&miadt=235&miaet=54&micode=5121.109&minr=15731133&miview=ldt
5121.109 Index Schepenprotocol Sint-Michielsgestel (5121.109)
Jenneken Corsten van de Meerendoncq, overleden in Den Bosch op 18 december 1697 (collaterale successie)
de heer Kaarsmans
Claes Willems van de Merendoncq
heer Isacq Elsevier drossaard
Wouter van de Meer, schepen
Jan van Gelderop, schepen
Cornelis Jans Maet, schepen
C. van Zutphen, secretaris
Datering: 1699-1712
Pagina: 71v
Plaats: Sint-Michielsgestel


Voor meer informatie: bertho@derikx.com