man‎Daniel Henrick Schellekens‏‎
Overleden ‎± 1575
[bron]
Genoemd in akte 123 van 27 augustus 1573
Genoemd als wijlen in akte 135 van 9 januari 1577

ABT 1575

[Gebruikersnotities]
1549 - 100 - .. b.p. ... Daniel Scellekens. ...
1551 - 053 - ... om voortaan aan Daniel Henrick Scellekenszoon ...

PATRONIEM: HENRICK
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1554.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 137, 1554 - J. Toirkens
230
Daniel zoon Henrick Scellekens heeft als schuldenaar beloofd ...
Datum 20 april 1554
.
232
Jan zoon wijlen Jans van der Lusdonk, verder Henrick zoon wijlen Aert Dircks als man van Aleijt, verder Goijaert zoon wijlen Wouter Goijaert Pluijmen als man van Henrieksken, nog Jan zoon wijlen Jacops van Dooren als man van Peterken en Daniel zoon wijlen Henrick Scellekens als man van Cathelijn, gezusters en allen wettige kinderen van wijlen Jan van der Lusdonk, hebben een boedelverdeling gemaakt inzake het bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van Jan van der Lusdonk.
Bij deze verdeling krijgen Jan Jans van der Lusdonk en Daniel Henricks Schellekens als echtgenoot, ...
Datum 27 april 1554.

1560 - Los037 - ... b.p. Daniel Schellekens ... Datum 5 maart 1559
1563 - 240 - ... Het perceel wordt nu verkocht aan Daniel Henrick Scellekens ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1565.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 139, 1565 - J. Toirkens
129
Daniel Henrik Scellekens en Heijlwich dochter van Henrick Scellekens met Alaerden Claes van der Heijden haar man en voogd en verder Jan Simons die Cort en Peter Henricks als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Janssen van der Luilsdonck, hebben met elkaar een boedelverdeling gemaakt van het navolgende bezit dat ze hebben geerfd bij de dood van hun ouders en van Jan van der Luijlsdonck. ...
Datum 14 maart 1565

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1573.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 141, 1573 - J. Toirkens
123
Daniel Schellekens heeft beloofd om aan Goijaert Goijaertssn. van der Donck een jaarlijkse rente te gaan betalen ...
Datum 27 augustus 1573

1573 - 082 - ... b.p. ... Danel Schellekens ...
1574 - 018 - ... b.p. ... Daniel Schellekens, ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1577.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 142, 1577 - J. Toirkens
135
Op de navolgende voorwaarden willen Henrick zoon wijlen Danel Schellekens en Jan Simons de Cort en Michiel van der Vleuten als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen genoemde Daniel Schellekens, mede op grond van een afgegeven schepenbankdecreet, voor wat betreft een helft en verder Heijlwich dochter van Henrick Schellekens weduwe van Jan Janns. van der Lusdonck, geassisteerd
door Henrick Jan Dielissen en Willem haar zoon die ook nog optreedt voor hun zuster Lisbeth verwekt bij genoemde Jan van der Lusdonck, wat betreft de andere helft, tegen het hoogste bod in het openbaar een stuk beemd verkopen waardoorheen de rivier de Aa loopt, gelegen in Oirschot in het Loijse Broek in het Wippenhout, herdgang Spoordonck, ... Vandaag op 9 januari 1577 ...
Op 16 januari is daarna de kaars aangestoken ...

1578 - 174 - ... welke rente Daniel Schellekens deze Goijaert had beloofd ...
1582 - 125 - .. b.p. ... de kinderen van Danel Schellekens ...
1582 - 128 - .. b.p. ... de kinderen van Danel Schellekens ...

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1583.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 142, 1583 - J. Toirkens
019
Henrick, Jan en Adriaen, broers, Lijsken, Jenneken en Barbara, gezusters, geassisteerd door Michiel van de Schoot als voogd over deze Jan, Lijsken, Jenneken en Barbara, allen wettige kinderen van wijlen Daniel Schellekens verwekt bij Catherijnen dochter van Jans van der Lusdonck, hebben een boedelverdeling gemaakt van de navolgende bezittingen die ze van hun ouders hebben verkregen bij hun overlijden. ...
Bij deze verdeling krijgt Jenneken het huis ...
Bij deze verdeling krijgen Jan en Lijsken samen een akker ...
Bij deze verdeling krijgt Barbelen een schaapskooi ...
Bij deze verdeling krijgt Adriaen een beemd ...
Datum 26 januari 1583
.
048
( Betreft klad voor akte folio 431 t/m 432)
Henrick en Jenneken kinderen van Daniel Schellekens krijgen een huis, tuin, schop, schuur, grond etc. en nog een akker aan de andere kant van de straat. ...
Lijsken en Jan kinderen van Daniel Schellekens geassisteerd door Michiels van de Schoot als hun voogd ...
Barbelen dochter van Daniel Schellekens met haar voogd ...
Adriaen Daniels Schellekens krijgt een beemd ...
Datum 26 januari 1583

1584 - 059 - ... b.p. Danel Schellekens, ... b.p. ... de kinderen van Daniel Schellekens, ...
1590 - 075 - ... b.p. .. de kinderen van Danel Schellekens ...

ERFGENAMEN VAN Peterken van der Lusdonck
Jans van der Ludsdonck
- Jan, Dielis en Willem
- Adriaen Henrick Aert Zijkens
- Lisbet x Cornelis Franck Willems
Danel Schellekens <=== Noemt slechts twee kinderen.
- Barbara x Peter Henrick Oerselmans
- Adriaen
Joorden Corstens van de Velde
- Aleijden x Joorden Andries Gijsberts
- Cathelijnen x Aert Sgraets namens Henrick Appels
Henrick Aert Zijkens
- Margriet x Jan van der Aa van Arendonck - kind Peter
- Heijlkenen x Rutger Aerts van de Ven
- Aert - zoons Henrick en Jan
- Jan - zoons Aert, Dielis
Goijaert Marcelis Goijaerts - zoon Marcelis
Nijs Lemmen Nijs
- Peterken x Pauwels Joris Gerits
- Jenneken x Jan Witlocx
Ariken zoon van Faas Pluim
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1591.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1591 - J. Toirkens
147
Jan, Dielis en Willem, broers en zonen van wijlen Jans van der Ludsdonck, voor henzelf en genoemde Jan ook optredend voor Adriaen Henrick Aert Zijkens, verder Peter zoon wijlen Henrick Oerselmans als man van Barbara dochter van Danel Schellekens voor hemzelf en ook optredend voor Adriaen zoon van genoemde Danel Schellekens, verder Joorden zoon wijlen Andries Gijsberts als man van Aleijden dochter van Joorden Corstens van den Velde en Aert Sgraets namens Henrick Appels als man van Cathelijnen dochter van genoemde Joorden Corstens van de Velde, partij ter ener zijde en Jan van der Aa van Arendonck als vader en voogd over zijn zoon Peter verwekt bij Margriet dochter van Henrick Aert Zijkens, verder Rutger Aerts van de Ven als vader en voogd van zijn kinderen verwekt bij Heijlkenen dochter van genoemde Henrick Aert Zijkens, nog Henrick en Jan, broers en zonen van wijlen Aert zoon Henrick Aert Zijkens voor henzelf en ook optredend voor hun zusters, genoemde Jan en Jan Antonis Svolders vanwege Aert zoon Jan Henrick Aerts Zijkens, verder Dielis zoon wijlen Jan zoon wijlen Henrick Aert Zijkens voor hemzelf en ook optredend voor zijn broers, Goijaert zoon wijlen Marcelis Goijaerts vanwege zijn zoon Marcelis, verder nog Pauwels Joris Gerits als man van Peterken dochter van Nijs Lemmen Nijs voor hemzelf en ook optredend voor Jan Witlocx als man van Jenneken dochter van genoemde Nijs Lemmen Nijs, nog verder Cornelis Franck Willems als vader en voogd van zijn kinderen verwekt bij Lisbetdochter van Jans van der Lusdonck, genoemde Goijaert Marcelissen nog optredend voor Ariken zoon van Faas Pluim, partij ter andere zijde, zijnde allen erfgenamen van wijlen Peterken van der Lusdonck en hebben de volgende boedelverdeling gemaakt van haar nalatenschap. ...
5 september 1591

1592 - 130 - ... b.p. de weduwe en kinderen van genoemde Cathalijn, Danel Jan Schellekens. ...
1592 - 131 - ... b.p. ... de kinderen van Danel Schellekens, ...
1599 - 147 - ... b.p. ... de kinderen van Danel Schellekens ...

Daniel Schellekens
- Adriaen
- Henrick (wijlen) x Catharina Henrick Oerselmans
- Jan (wijlen)
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1604 - J. Toirkens
192
Adriaen zoon wijlen Daniel Schellekens verkoopt zijn aanspraken en erfdeel in een huis tuin en weiland gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonck, b.p. heer Florentius van Merode, de gemeenschappelijke straat. Ook nog zijn erfdeel in een akker genoemdden Sabortakker, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. meester Jan Goossens, de gemeenschappelijke straat, zoals hij dat eensdeels heeft verkregen en geerfd van wijlen zijn broer Henrick Daniel Schellekens en eensdeels vanwege het afstand doen van het recht van vruchtgebruik door Catharina dochter van wijlen Henrick Oerselmans, weduwe van Henrick Schellekens. Ook verkoopt hij nog zijn aanspraken vanwege het overlijden van Jan Daniel Schellekens in een akker genoemd de Hofstad, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Gerard Jan Gijsberts, Dielis Janssn. van der Lusdonck, Jan Peters Verhoeven, de weduwe van Henrick Goerts van de Maerselaer. Hij verkoopt zijn aanspraken nu aan zijn zwager Peter Henrick Oerselmans en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen, behalve bepaalde jaarlijkse rentes en grondchijnsen.
Datum 27 september 1604

Gehuwd
[bron]
Zie akte 232 van 27 april 1554 - reeds gehuwd.
met:

Kinderen:

1.
womanBarbara Daniel Schellekens‏

[Gebruikersnotities]
ZUS JENNEKEN EN BROER ARIEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1615.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 1615 - J. Toirkens
222
Arien Daniel Schellekens verkoopt hierbij zijn erfdeel en aanspraken waarop hij en zijn kinderen recht hebben inzake een huis, tuin, schop, grond etc. zoal hij dat heeft geerfd bij de dood van zijn zuster Jenneken, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, ...Hij verkoopt dat bezit nu met de lasten die erop drukken aan Peter Henrick Oerlemans, zijnde zijn zwager ...
In marge : Arien Daniel Schellekens verklaart dat Peter Henrick Oerlemans hem voor zijn aanspraken terzake van een akker genoemd de Hofstede op datum 18 mei 1616, met een bedrag van 275 gulden heeft voldaan.
Datum 28 september 1615

2.
manHenrick Daniel Schellekens‏

[Gebruikersnotities]
WEDUWE:
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1595.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1595 - J. Toirkens
139
Cornelis zoon wijlen Frank Willem Jacops als man van Catharijnen dochter van Henrick Oerselmans weduwe van Henrick Daniel Schellekens, doet hierbij namens deze Catharina afstand van het recht van vruchtgebruik waar ze recht op heeft door het overlijden van haar vader Henrick Schellekens en wel ten behoeve van Peter zoon Henrick Oerselmans als man van Barbara dochter van genoemde Henrick Schellekens. ...
Datum 11 april 1595

3.
manAdriaen Daniel Schellekens‏

[Gebruikersnotities]
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1587.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1587 - J. Toirkens
060
... De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen behalve een jaarlijkse pacht van 19 gulden aan Adriaen Danel Schellekens, ...
Datum en getuigen als boven. (23 februari 1587)
.
286
Adriaen zoon wijlen Danel Schellekens verkoopt een stuk beemd genoemd de Conincksbeemd, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, ... Het perceel wordt nu verkocht aan Jan Wouter Heijmans ...
Datum 14 februari 1587
.
288
Adriaen zoon wijlen Danel Schellekens verkoopt een akker groot ca. 40 roeden gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck genoemd het Vorste akkerken, ... Het perceel wordt nu verkocht aan Peter Henrick Oerselmans ...
Datum en getuigen als boven.

ECHTGENOTE: Jenneken Willem Gevers Damenssn
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1588.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 143, 1588 - J. Toirkens
057
Adriaen zoon wijlen Danel Schellekens als man van Jenneken dochter van wijlen Willem Gevers Damenssn., voor zichzelf en als gemachtigde van Dirck Goijaert Niclaessen als man van Henriksken dochter van genoemde Willem zoals blijkt uit een procuratiebrief alhier opgemaakt d.d. 4 februari j.l., verkopen een pacht ...
Datum 24 maart 1588

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1593.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1593 - J. Toirkens
018
Adriaen zoon wijlen Daniel Schellekens verkoopt zijn erfdeel in een stuk land genoemd de Bocht, gelegen in Oirschot herdgang van Spoordonk, dat hij heeft geerfd van wijlen Peterken dochter van Jan van der Lusdonck, b.p. de Langdoncksekker, de kinderen van Cornelis Frank Willems, Jan van der Lusdonck, Dirck van Diessen. Ook verkoopt hij zijn aandeel dat hij van zijn zuster Elisabeth heeft verkregen, ter zelfder plaatse gelegen genoemd de Hofstatten, b.p. kinderen van Henrick Alarts, de kinderen van Niclaes Dielis, Jan Verhoeven, Cathelijk weduwe en kinderen van Henrick van de Maerselaer of Cort Meus. Verder verkoopt hij nog zijn deel in de Soeperdonck ook van zijn zuster geerfd, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de kinderen van Adriaen van den Heuvel, de gemeijnte, Gerart de Metser. Alle genoemde percelen worden nu verkocht aan Peter Henrick Oerselmans, de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Datum 16 janauari 1593

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1604.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 145, 1604 - J. Toirkens
192
Adriaen zoon wijlen Daniel Schellekens verkoopt zijn aanspraken en erfdeel in een huis tuin en weiland gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonck, ...Ook nog zijn erfdeel in een akker genoemd den Sabortakker, ter zelfder plaatse gelegen, ... zoals hijdat eensdeels heeft verkregen en geerfd van wijlen zijn broer Henrick Daniel Schellekens en eensdeels vanwege het afstand doen van het recht van vruchtgebruik door Catharina dochter van wijlen Henrick Oerselmans, weduwe van Henrick Schellekens. Ook verkoopt hij nog zijn aanspraken vanwege het overlijden van Jan Daniel Schellekens in een akker genoemd de Hofstad, ter zelfder plaatse gelegen, ... Hij verkoopt zijn aanspraken nu aan zijn zwager Peter Henrick Oerselmans ...
Datum 27 september 1604

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1615.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 1615 - J. Toirkens
222
Arien Daniel Schellekens verkoopt hierbij zijn erfdeel en aanspraken waarop hij en zijn kinderen recht hebben inzake een huis, tuin, schop, grond etc. zoal hij dat heeft geerfd bij de dood van zijn zuster Jenneken, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, ...Hij verkoopt dat bezit nu met de lasten die erop drukken aan Peter Henrick Oerlemans, zijnde zijn zwager ...
In marge : Arien Daniel Schellekens verklaart dat Peter Henrick Oerlemans hem voor zijn aanspraken terzake van een akker genoemd de Hofstede op datum 18 mei 1616, met een bedrag van 275 gulden heeft voldaan.
Datum 28 september 1615

https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1616.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 1616 - J. Toirkens
118
Arien Daniel Scellekens verkoopt hierbij al zijn aanspraken en erfdeel waarop hij en zijn kinderen recht hebben inzake een akker genoemd de Hofdstad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, zoals hij die heeft geerfd bij de dood van zijn zuster Jenneken, ... Hij verkoopt deze aanspraken nu aan zijn zwager Peter Henrik Oerlemans en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen behalve de dorpslasten. ...
Datum 18 mei 1616

4.
man‎Jan Daniel Schellekens‏‎

5.
woman‎Lijsken Daniel Schellekens‏‎

6.
woman‎Jenneken Daniel Schellekens‏‎

[Gebruikersnotities]
OVERLEDEN - "ook van zijn zuster geerfd"
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1593.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 144, 1593 - J. Toirkens
018
Adriaen zoon wijlen Daniel Schellekens verkoopt zijn erfdeel in een stuk land genoemd de Bocht, gelegen in Oirschot herdgang van Spoordonk, dat hij heeft geerfd van wijlen Peterken dochter van Jan van der Lusdonck, b.p. de Langdoncksekker, de kinderen van Cornelis Frank Willems, Jan van der Lusdonck, Dirck van Diessen. Ook verkoopt hij zijn aandeel dat hij van zijn zuster Elisabeth heeft verkregen, ter zelfder plaatse gelegen genoemd de Hofstatten, b.p. kinderen van Henrick Alarts, de kinderen van Niclaes Dielis, Jan Verhoeven, Cathelijk weduwe en kinderen van Henrick van de Maerselaer of Cort Meus. Verder verkoopt hij nog zijn deel in de Soeperdonck ook van zijn zuster geerfd, ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de kinderen van Adriaen van den Heuvel, de gemeijnte, Gerart de Metser. Alle genoemde percelen worden nu verkocht aan Peter Henrick Oerselmans, de verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen.
Datum 16 janauari 1593

OVERLEDEN
https://www.geneaknowhow.net/script/dewit/oirschot/oirschot-ra-1615.zip
R.A. Oirschot, inv. nr. 148, 1615 - J. Toirkens
222
Arien Daniel Schellekens verkoopt hierbij zijn erfdeel en aanspraken waarop hij en zijn kinderen recht hebben inzake een huis, tuin, schop, grond etc. zoal hij dat heeft geerfd bij de dood van zijn zuster Jenneken, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, ...Hij verkoopt dat bezit nu met de lasten die erop drukken aan Peter Henrick Oerlemans, zijnde zijn zwager ...
In marge : Arien Daniel Schellekens verklaart dat Peter Henrick Oerlemans hem voor zijn aanspraken terzake van een akker genoemd de Hofstede op datum 18 mei 1616, met een bedrag van 275 gulden heeft voldaan.
Datum 28 september 1615


Voor meer informatie: bertho@derikx.com