man‎Mr. Peter Adriaens van Weert‏‎
Zoon van Adriaen Jan Goyards en N.N.‏.
Geboren ‎± 1520 Weert, Limburg, Nederland
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 85-87
Peter Adriaensz. van Weert, alias Peter Glasmaker, geb. Weert
ca. 1520, meester glasmaker, woont eerst te Helmond, sinds 1550
te Gemert, heilige geestmeester ald. 1 568-'78, schepen van
Gemert 1579 25), overl. tussen 12 dec. 1579 en 30 jan. 1580, tr. 1e
ca. 1546 Aelken Mickarts, overl. voor 12 febr. 1551, dr. van Henriek
Aertsz. Mickarts, van Bakel, en Geertruy, dr. van Jan, natuurlijke
zoon van Gerit Jan Diericx. 26); tr . 2e voor 12 febr. 1551 Sophia van
Eynatten, geb. Gemert, overl. kort na 12 dec. 1579, natuurlijke
dochter van heer Henriek van Eynatten, ridder Duitse Orde, commandeur
D.O. en heer van Gemert, en Maria Jan Evertsz.dr. 27).

Peter Adriaensz. van Weert of Peter Glasmaker (glazenier) komt
tenminste 30 maal voor in de schepenprotocollen van Helmond en
Gemert. Alleen de belangrijkste akten volgen hier.
1546 dec. 20, Helmond . Peter Ariaensz. van Weert koopt een huis
in Helmond.
(Helmond R 234, fol. 82; B.L. 1974, 26).
1552 (1551) febr. 12, Helmond. Peter Aryaensz. van Wert maakt een
accoord met Henric Mickarts, zljn schoonvader, over de verzorging
en opvoeding van Catelljn, Peters dochter bij wijlen Aalken Henric
Mickartsdr. Peter was al hertrouwd: aan het eind van de akte worden
genoemd zijn "huysvrouwe ende naekynderen".
(Helmond R 235, fol. 92 v ; B.L. 1974, 26-27).
1552 (1551) febr. 26, Gemert. Heyliger van Herff als man van Maria,
Peter Ariaan Schreynewerckersz. van Weert, gelaesmecker, Anna van
Eynatten en Anna weduwe van Jan van Eynatten verkopen aan Margriet
en Jenneken , hun zusters, een stuk akkerland op de Molenecker.
(Gemert R 105).
1552 (1551) febr. 27, Gemert. Dezelfden, nu mede voor hun zuster
Barbara, verkopen aan Jan Thybouts een eusel in de Voert. Heyliger
van Herfft als man van Maria, zijn huisvrouw, verkoopt aan Sophya,
Margrieta en Johanna , dochters van Mary Jan Everets een beemd,
geheten de Polbeemd.
(Gemert R 105).
1558 (1557) jan. 26, Helmond. Peter Ariaensz. van Weerdt verkoopt
aan Jan Henriek Miekarts zijn huis in de Kerkstraat te Helmond .
Jan belooft Peter een rente van 2 rijn sgulden 8 stuiver uit dit huis.
(Helmond R 236, fol. 40).
1566 nov. 14, Gemert. Heer Henriek van Eynatten, pastoor te Nistelrode,
verkoopt aan Laureis Eynhouts en Jennaken van Aken, zijn
huisvrouw, een huis, hof en erf te Gemert.
Meester Peter Adriaensz. van Weert, als man van Sophia, zuster
van Heer Henriek van Eynatten, vernadert het huis en transporteert
het op zijn beurt aan Laureis Eynhouts.
(Gemert, los blad in R 107 , hoort thuis in R 108).
1577 jan. 31, Gemert. Mr. Peter Gelaesmaecker leent 300 gulden
van Caterine Gerart Valcx dr. en haar kinderen bij Heer Wijnent van
Eynatten tegen een rente van 6 %.
(Gemert, R 110).
1579 dec. 12, Gemert. Mr. Peter Adriaensz. en Sophia, zijn huisvrouw,
zij ziek te bedde liggende, testeren wederzijds op de langstlevende
Corstiaen Adriaenssen heeft 50 gulden vermaakt aan ieder
van hun kinderen. Indien de langstlevende hertrouwt mag die beschikken
over hetgeen Corstiaens versterf méér is dan 300 gulden. De goederen
van de zuster van Sophia moeten dan naar de kinderen gaan .
Sophia vermaakt aan haar dochter Meriken al haar kleren, maar de
beste riem krijgt Tibout, haar broer. Alle overige goederen moeten
gelijkelijk worden verdeeld. Henrick, hun oudste zoon, stemt daarin
toe.
(Gemert R 110).
1581 jul i 20, Gemert. Henriek Mr. Peter Adriaenssen, Wijnant, zijn
broeder, Thomas Jan Meessens als man van Meriken, Jan , Ariaan en
Tibout, wettige kinderen van wijlen Mr. Peter Adriaensz. en Sophia,
maken erfde ling van de goederen van hun vader en moeder aangekomen.
Henrick, Wij nent en Thomas krijgen het kle i ne hu is met de
helft van het land en een akker, genaamd het Werffken. De onmondige
kinderen doen daarvan afstand . Dezen, Jan , Ariaan en Tibout, krljgen
het grote huis met de andere helft van het land .
(Gemert R 110).

25) Gemert R 109, 31 jan. 1568; R 110, 2 okt. 1576, 23 febr. en 11 april 1578, 30 maart 1579.
26) Helmond R 229, fol. 54, 11 okt. 1514.
27) Sophia van Eynatten en haar familie : bijlage 1.
28) Gemert A3, 13 maart 1601 ; Heeze R 81 g , fol. 159

Overleden ‎± 1579
[bron]
Zie notitie bij geboorte.
‎, leeftijd ongeveer 59 jaar

Gehuwd (religieus) ‎± 1546 (ongeveer 33 jaar gehuwd) met:

Kind:

1.
woman‎Catelijn Peters van Weert‏‎
Geboren ‎± 1547 Helmond, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 86-87
Gatelijn Petersdr., geb. Helmond ca. 1547, overl. na 19 april
1584.
1557 mei 20, Helmond. Deling van de na gelaten goederen van
Henriek Mickarts. Daarbij is Corstiaen Ariaens, haar oom, momber
van Catelljn.
(Helmond R 236 , fol. 40; B.L. 1974, 28-29).
1584 april 19, Helmond. Catelljn Petersdr. van Weert verkoopt
diverse goederen.
(Helmond R 241 , fol. 14 v ; B. L. 1974, 29-30).2e huwelijk
man‎Mr. Peter Adriaens van Weert‏‎
Zoon van Adriaen Jan Goyards en N.N.‏.


Gehuwd met:

womanSophia Henriek van Eynatten‏
Geboren Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Zie notitie bij geboorte echtgenoot.

Overleden ‎± 1579
[bron]
Zie notitie bij geboorte echtgenoot.

[Gebruikersnotities]
TODO

JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 94-95
BIJLAGE
Sophla van Eynatten en haar familie
1546 (1545) jan. 27, Gemert.
Aert Lambertsz. draagt over aan Barbare natuurlijke dochter ven Mary Jan
Everts, die zij natuurlijk verwekt had bij Heer Henriek van Eynatten, een tijne
van 11% gulden uit een hoeve te Bakel bij de Scheut.
(Gemert, R 105).
1548 (1547) jan. 30, Gemert.
Aert Marten Heeemansz, draagt over aan Mary Jan Evertssz.dr. een tijns van
.. negendehalve" Rijnsgulden uit goed die Leemputte te Gemert.
(Gemert, R 105).
1548 (1547) febr. 5, Gemert.
Jan Willem Meliez., Jan Loniez. van Nuenen en Claes Jansz. van de Zantffoert
dragen over aan Mary Jan Evertdr. een tijns of rente van 23 Rijnsgulden uit
huis, hof en erf in de Karsetraat te Beek.
(Gemert, R 105).
In 1567 was deze rentebrief In het bezit van Peter Adrlaensz. van Weert
en Jan Henriek Tempelaere .
1550 sept. 23, Gemert.
Thybout van Eynatten, man van Hanricke zijn huisvrouw heeft verkocht en
overgedragen aan de kerkmeesters van Gemert een rentebrief van 17 stuiver
's jaars die Lemmen Lemmene opged ragen had aan Thonls Vlomansz. en die
deze bij testament van 20 me i 1540 vermaakt had aan Hanricke voornoemd.
(Gemert R 105).
Ongetwijfeld heeft Tybout van Amstel zijn voornaam aan deze broer van Sophla,
zijn moeder, te danken.
1554 (1553) febr. 1, Gemert.
Heer Henriek van Eynatten, priester, heeft verkocht en overgedragen aan
Margriet en Jenneken , zijn zusters, 50 Rijnsgulden die zijn moeder hem vermaakt
heeft en al hetgeen hem is aangekomen van wijlen Barbara, zijn zuster.
Margriet en Jenneken, natuurlijke kinderen van Heer (Hanrick) van Eynatten
hebben verkocht en overgedragen aan Ffrans Aert Roeffsz. een rentebrief van
Gemert van 8 Rijnsgulden 5 stuiver, die Aert Marten Heesmans opgedragen
had aan Marie Jan Evertsdr.
Jan Thybouts in vollen bedde (d .w .z. dat hij getrouwd was en kinderen had)
belooft te betalen Alart lans Verhostadt 100 en 40 Rljnsgulden.
Gemert R 106 , fol. 52 vso).
Uit de voorgaande en de bij Peter Adriaensz. van Weert vermelde akten blijkt,
dat Heer Henriek van Eynatten, priester te Nistelrode, Tybout en Jan van Eynatten
en hun zusters Barbara, Sophia, Margriet, Jenneken, Anna en Maria natuurlijke
kinderen warell van Heer Henriek van Eynatten.
Deze laatste was ongetwUfeld Henriek van Eynatten, ridder Duitse Orde, commandeur
van Gemert en els zodanig ook Heer van Gemert. HU wordt als zodanig nog vermeld
op 10 okt. 1543 (R 105), wanneer hiJ met schout en schepenen van Gemert besluit
een nieuwe molen te laten timmeren, t 17 juli 1544 43).
Volgens een genealogie, door A. A. Vorsterman van Oyen en G. D. Franqulnet,
was Henriek een zoon van Jan van Eynatten, heer van Neubourg, Gulpen en Margraten,
die In 1471 trouwde met Maria van Brandenburg 43).
De In de akte van 31 januari 1577 (zie blz . 86) genoemde Heer Wijnent van Eynatten,
die kinderen had bij Catharlna Gerard Valcksdr. (te weten Susanna, Hercules, Tobias,
Baltheser en Dirck, blijkens Gemert, R 112, fol. 18vso, 18 dec. 1600) was eveneens
commandeur van Gemert en wel van 1558 tot 1570, t 25 mei 1570. Zie ook B.L.
1977, 17).
Volgens Vorsterman van Oyen en Franqulnet was hij een zoon van Jan van Eynatten,
Heer van Obeinnich , ontvanger te Maastricht, en Johenne van Holtzey genaamd
Oost 44).

43) Annuaire généalogiqu e des Pays-Bas , 1874, 106--108.
44) ld., id., 138-139.

DEFLORATIE - NATUURLIJKE DOCHTER
11082_112_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTSE SCHEPENPROTOCOLLEN.R112.
360. LENARDT WILLEMS DAEMEN ter eenre, en ARYAEN van AMPSTEL in
naam van MERIKE HENRIX van EIJNATTEN en ook voor hemzelf ter
andere zijde, hebben (na tussenkomst van goede mannen)
veraccordeerd aangaande de defloratie door Lenardt "aan" Merike
gedaan, en aldoende verwekt hebbende een natuurlijke dochter
genaamd HENRIXKEN, dat Lenardt aan Merike zal uitreiken de
somma van 250 gl., in twee termijnen, en bovendien nog 12 gl.
voor kleding.
Met voorwaarden, waaronder: Mocht Merike tot de huwelijkse
staat geraken, of als zij het kind niet eerlijk onderhoudt of
zelfs verstoot, dan verliest Merike het tochtrecht over dat
geld. Als tussenpersonen voor de betaling van het geld werpen
zich JAN VERAA en LENARDT LENARDTS van STRIJBOS op.
Get.: AS/GH 30 jan. 1603

Kinderen:

1.
woman‎Maria Peters van Amstel‏‎
Geboren Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 87
Maria Petersdr., geb. Gemert, overl. voor 13 april 1606, tr. voor
20 juli 1581 Thomas Jan Maessen, schoenmaker, overl. voor
13 april 1606, zoon van Jan Maessen aen de verre hey.
1606 april 13, Gemert. Peter Thomas Jansz., glasschrijver, en de
mombers van Fyken, Metken, Annaken en Jan, onmondige kinderen
van Thomas Jans bij Meriken dr. Mr. Peeter Aryaens van Ampstel
verkopen huis en hof te Gemert.
(Gemert R 112, fol. 160 v) .

2.
man‎Jan Peters van Amstel‏‎

[Gebruikersnotities]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 87
Jan Petersz., vermeld 20 juli 1581 (onmondig), overl. voor 6 maart
1590.
1590 maart 6 , Gemert. Wijnandt, Adriaen en Tybout kinderen van
Peter Aryaensz. Geleesmeeoker zaliger, Thomas lanssen Schoemaker
als man van Marle, dr. Peter Ariaensz., en Henriek Jan Tempelairs
als momber van Jenneke (van Eynatten), weduwe van Jan van den
Bogardt verkopen aan Henriek Petersz. Gelaesmaecker hun portie In
de Polbeemd.
(Gemert R 11 1, fol. 1 1; v gl. 27 febr. 1551 , blz. 86) .

3.
manHendrik Peters van Amstel‏
Geboren ‎± 1550 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 87
Hendrik Petersz. van Amstel, geb. Gemert ca. 1550, glasmaker te
Gemert, overl. tussen 13 maart 1601 en 30 mei 1607 28), tr. ca. 1580
Hilieken Jansdr. van der Aa, geb. Gemert, overl. na 9 sept. 1634 29) ,
dr. van Jan Gerardsz. van der Aa en Elisabeth Jan Marcelis
' s Haesen (tZasen) en wed. van Jan Henriek Stevens 30).
Hendrik wordt als volgt vermeld :
3 febr. 1580 met zwager Mees Jan Meessen als Handriek Mr. Peters;
30 jan. 1581 weer met zijn zwager als Henriek Mr. Petersz . den Gelaesmaecker
(R 110) ; 2 jan. 1592 als Henrick Petersz., gelaesmakere (R 111,
fol. 52 v).
1590 sept. 11, Helmond . Mr. Henriek van Cuick transporteert aan
Henriek Petersz. van Weerdt twee stukken akkerland in de parochie
van Gemert op de Molen akker, (Helmond R 242, fol. 19 v).
1592 febr. 27, Gemert. Jan Gersertsen Veras en Lysken, zijn vrouw,
verkopen aan Willem Lucas Stayeckers, hun zwager, huis, hof en erf,
belend door de kinderen van Anthonis van Lanckvelt en Henriek lans
(Stevens) . Na aflijvigheid van verkopers zal de koper 75 gulden betalen
aan Henriek Petersz. van Amstel als man van Hilleken, dochter
lans Veraa.
(Gemert R 11 1, fol. 90. Dit is de eerste maal sinds 12 april 1514 dat
de naam Van Amstel weer voorkomt).
28) Gemert A3, 13 maart 1601 ; Heeze R 81 g , fol. 159 (B.L. 1974, 36---37).
29) Gemert A 114, fol. 144 v.
30) Gemert R 100, 1515 ; R 107, fol. 161 , 163, 165 v e.a.

[Gebruikersnotities]
11082_111_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R111.
327.
JAN GERAERTS VERAA heeft vercocht aan WILLEM LUCAS STAIJECKERS,
zijn zwager, een huis, hof en erf met toebehoren
tussen erve der kn. Anthonis van Lanckvelt, erve Hanrick Jans,
de Rupse en de gemeijnstraet. Verkoper reserveert voor hem en
zijn vrouw zijn leven lang de voorste kamer en de zolder boven
die kamer. Die zolder dient door de koper dicht en droog
gehouden te worden. Jan en LIJSKE -zo heet de vrouw van Janhouden
ook 6 roijen hoffland tot hun beschikking, en ze mogen
wassen en bleken, en krijgen in de weefkamer een weefgetouw.
Na het overlijden van het echtpaar betaalt Willem aan hun
schoonzoon HANRICK PETERS van AMPSTEL (getrouwd met HILLEKE) de
somma van 25 gl.
Last: alle dagen een maaltijd voor een arme en een blanck cijns
in het cijnsboek van Gemert. 27 feb. 1592 Get.: WH/AW
Met dank voor de goede betaling.

11082_111_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R111.
799
... hof en erf te Gemert in het dorp neven erve Henrick Peters van Ampstel ...
23 feb. 1598 Get.: CL/PL

11082_112_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTSE SCHEPENPROTOCOLLEN.R112.
121.
HENRICK PEETERS van AMPSTEL gelooft te betalen aan
BALTASAR van EIJNATTEN te Lichtmisse naastkomende de somma van
121 gl.(+ 7 % rente), komende van erfkoop. Get.: CL/LS 8 feb.
1601

WEDUWE VAN
11082_113_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 113.
641.
... en de wed. Henricx v Ampstel. ...
7 feb. 1620 Get.: PH/WS
.
870.
ANSEM DIERCK JANS SMIT, uit kracht van testament van
zaliger LIJNTGEN WILLEM JAN AERTS dochter, wijlen zijn vrouw,
op 18 aug. 1619 gepasseerd voor heer Gerart Jans, kapelaan,
heeft vercocht aan HILLEKE wv HENRICK PEETERS van AMPSTEL een
stuk akkerland in de Mortel neven Goordt Peeters erf, Lijske dv
Henrick Jacops, de gemeijnstraet en Jacop Arts erf. Grootte: 3
lopense.
Last: 4 st. cijns op 't hvG. 17 feb. 1623 Get.: JL/WS
.
957.
folio 213 verso.
HILLEKE wv HENRICK van AMPSTEL, met haar zoon JAN, heeft
overgegeven aan ANSEM DIERCX JANSSEN een stuk land in de Mortel
aan de Vossenberch, gelijk Ansem aan haar had verkocht (17 feb.
laatstleden). Ansem zal aan Hilleke 100 gl. betalen.
22 aug. 1624 Get.: JL/WS

4.
manWijnand Peters van Amstel‏
Geboren ‎± 1555 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 90
Wijnand Petersz. van Amstel, geb. Gemert ca. 1555 33), glazenier
in de Veestraat te Helmond, zetter van het maandgeld ald., overl.
na 15 juli 1630 34), tr. Maria Cornelis Marcelisz.dr., overl. na 10 nov.
1626.
1595 maart 15, Helmond. Geertruyt Danleis van Mierloe met haar
gecoren momber Wijnent Peters alias die gelaesmaecker transporteert.
(Helmond R 242 , fol. 129).
1607 nov. 5, Helmond. Mr. Henriek van Rossum, timmerman, heeft
aangenomen van Wijnani Peters van Amstel te timmeren een huis op de
hoefstad in de Veestraat, waar Wijnent is afgebrand. Met beschrijving
en duidelijke handtekening.
(Not. archief 2541) .
1608 okt. 1, Gemert. Wijnani Peterssen van Ampstel momber gesteld
van Lysbeth van Lanckvelt en haar kinderen bij Aryan Peters van
Ampstel. Okt. 3. Wijnent voorschreven geeft procuratie aan Jan Vers
In al zijn zaken.
(Gemert R 2).
1626 nov. 10, Helmond. Ten overstaan van notaris Adr. Brouwer
maken Wijnent Peters van Amstel en Marlken Cornslis Marcellsdr.,
zij krank te bedde, testament. Hun oudste zoon Peter Is onlangs
gestorven en heeft zijn huwelijkegoed gehad. Hun andere zoon en vier
dochters zijn allen getrouwd.
(Not. archief 2544).

Uit dit huwelijk, volgorde onzeker:
etc etc

34) Doopgetuige te Helmond. Zie verder over hem B.L. 1974, 38.

[Gebruikersnotities]
MOMBOIR
11082_112_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTSE SCHEPENPROTOCOLLEN.R112.
1035.
ELISABETH van LANCKVELT wv ARYAEN PETERS van AMPSTEL, met
WIJNANT PETERS van AMPSTEL en WILLEM STAIJECKERS als mombers
van haar en haar kinderen, heeft na drie zondagse veildagen
vercocht aan GOYAERT van LANCKVELT, schout tot Heeze, Leende en
Geldrop, een bunder beemd in de Campen neven erve der hoeve ten
Hogen Arlen en de erfg. Loij de Smit, erve der H. Geest en erve
der kn. Henrick Jacops. 3 okt. 1608

5.
manAdriaen Peters van Amstel‏
Geboren ‎± 1559 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 91
Adriaen Petersz. van Amstel, geb. Gemert ca. 1559, glazenier
te Gemert, Heiligegeestmeester ald. 1600 38) schepen van Gemert
1602-'03, overl. Gemert 30 okt. 1603, t r . na 15 maart 1590 Elisabeth
van Lanckvelt, overl. na 27 juni 1627, dr. van Goyaert Goyaertsz .
van Lanckvelt en zuster van Goyaert van Lanckvelt, schout van
Heeze, Leende en Geldrop.

1585 maart 28 , Gemert. Adriaen Peters, "out boven 24 jaer soe hij
seyde" transporteert aan Thomas Jansen, zijn zwager, zijn deel in huis
en hof in het dorp. Thomas belooft Lichtmis over een jaar 200 gulden
te betalen met een rente van 6% .
(Gemert R 110) .
1596 mei 22, Gemert. Jenneken van Eynatten, Adrlaen Peterse van
Ampstel, Thomas Jansz. als man van Merlken en Henriek Jansz. Tem-
pelers (man van Margriet van Eynatten) doen afstand van het effect
van vonnis en proces, dat door zaliger Henriek Vogels in beroep was
aangespannen voor het Hof van Brabant tegen heer Henriek van
Eynatten als rector van het O.L.V. altaar te Gemert.
(Gemert R 111, fol. 155; vgl. de akte van 18 mei 1596 bij Tybout).
1600 okt. 9, Gemert. Anthonis van Lanckvelt (Anthonisz.) en Quyrijn
Vosch, zijn zwager, verkopen aan Adrlaen Peetersz. van Ampstel huis
en hof met een kamp land, gelegen tussen Willam Stayeckers' erf,
met de hol van de grave en hun andere erf.
1600 dec. 14. Gheraert van Lanckvelt (broer van Anthonis) vernadert
en verkoopt hetzelfde goed aan Laureyns Peetersz. Cocx (zijn stiefvader).
(Gemert R 112, fol. 17 en 18}.
1601 jan. 11, Helmond. Arrlaen Peetera van Amstel verkoopt aan
Huybert Adams van Buel een rente van 2 rijnsgulden 8 stuiver uit
een huls In de Kerkstraat te Helmond , met de brief van 26 jan. 1557
(zie bij Peter Ádr l aensz . van Weert).
(Helmond R 244, fol. 186; B .L. 1974, 36).
1602 dec. 14 , Gemert. Adriaen Peeterss van Ampatel heeft de eed
als schepen gedaan.
(Gemert R 112, fol. 67).
1603 okt. 2, Gemert. Goedart van Lanckvelt de oude draagt op aan
Elisabeth , zijn dochter, huisvrouw van Adriaen Peters van Amstel het
vruchtgebruik van haar kindsdeel.
id . Adriaen van Ampstel en Elisabeth van Lanckvelt maken een
mutueel testament.
(In marglne :) "Opten 30 octobrls 1603 sterff Aryaen van Ampstel ".
(Gemert R 112, fol. 89) .
1638 juni 15, Gemert. Jan sone Heyliger van Aecken, man van Heylwigh,
dochter wijlen Arlaen van Amstel en Ellsabeth van Lancvelt,
verkopen aan Alard Bardoul de helft van een rente uit een kapitaal
van 175 gulden, waarvan de andere helft Goord van Amstel, zijn
zwager, toekomt, verkregen bij deling van de goederen van Joffr.
Lucia van Lanckvelt.
(Gemert R 115, fol. 8).

Uit dit huwelijk, volgorde onbekend:

38) Gemert R 112, fol. 9 v; Adria en komt ook verder vele malen voor.

Overleden ‎30 okt 1603 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
Paar maakt testament akte 462 Gemert van 2 okt. 1603.

11082_112_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTSE SCHEPENPROTOCOLLEN.R112.
Na 457
OP 30 OKT. 1603 stierf A. AMPSTEL.
‎, leeftijd ongeveer 44 jaar
[Gebruikersnotities]
11082_111_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R111.
585.
JENNEKE van EIJNATTEN, ADRIAEN PETERS van AMPSTEL, THOMAS
JANSSEN als man van MERIKE, HANRICK JANS TEMPELERS, zien af van
alzulk proces dat door zaliger HENRICK VOGELS "bij refor-matie
was geïntenteert" voor het Hof van Brabant, tegen de heer
HENRICK van EIJNATTEN als rector van het OLV-altaar te Gemert.
Het proces is nog gaande en onbeslist.
22 mei 1596 Get.: WH/CL

11082_111_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R111.
938.
TOBIAS van EIJNATTEN heeft overgegeven aan ADRIAEN PEETERS
van AMPSTEL een huis en hof waarin hij nu woont, te Gemert
tegenover de school, en ook alle huisraad.
In de marge: opdracht wordt op 31 jan. 1600 geretourneerd.
28 juni 1599 Get.: AS/LS

11082_112_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTSE SCHEPENPROTOCOLLEN.R112.
17.
JAN mr. AERTS de WITH als man van HENRIXKE dv JAN VOGELS
heeft vercocht aan ADRIAEN PEETERS van AMPSTEL een stuk land te
Gemert aan de Mortelse straet tussen Peeters van Zelant erf en
Willem Anssems erf, de gemeijnstraet en Thonis Willems erf.
Grootte: anderhalf lopensaets. Get. + datum u.s. [16 feb. 1600]

11082_112_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTSE SCHEPENPROTOCOLLEN.R112.
42.
... heeft verklaard dat meester ART de WIT en ADRIAEN PETERS van AMPSTEL, Heiligegeestmeesters alhier, ...
Get.: CL/LS 22 juni 1600

11082_112_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTSE SCHEPENPROTOCOLLEN.R112.
115.
BALTASAR van EIJNATTEN, mede voor DIERCK, zijn broer,
heeft vercocht aan HENRICK PEETERS van AMPSTEL een stuk
zaailand op de Molenecker tussen Jan Ruelens erf, des vercopers
mededelers erf, Jochemserf en de gemeijnwech.
Last: sestalf vat rogge op 't hvG. Get.: CL/LS 7 feb. 1601
.
116.
TOBIAS van EIJNATTEN, FRANS SCHENCKELS namens HERCULES van
EIJNATTEN, BALTASAR van EIJNATTEN, mede voor zijn broer DIERCK,
en de mombers van de onmondige kinderen van JOOST STRIJCKERS,
verwekt bij SUSANNA van EIJNATTEN, hebben na drie veildagen
vercocht aan ADRIAEN PETERS van AMPSTEL een bunder hooibeemd in
de Campen tussen Loij de Smit en Goorts van Lanckvelts erf tot
erf. des H. Geest van Gemert.
Get.: CL/LS 7 feb. 1601

11082_112_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTSE SCHEPENPROTOCOLLEN.R112.
122.
ADRIAEN PETERS van AMPSTEL gelooft te betalen aan de
mombers van de onm. kinderen van JOOST STRIJCKERS, verwekt bij
SUSANNA van EIJNATTEN, te Lichtmisse naastkomende over twee
jaar de somma van 123 gl., mits elk jaar 7% rente.
Get. + datum u.s. [8 feb. 1601]
.
170.
ADRIAEN PETERS van AMPSTEL en DIERCK JANSSEN geloven aan
DIERCK ANSSEM DANIELS te Pinksteren eerstkomende de somma van
90 gl., en te Lichtmisse eerstkomende 107 gl., komende van een
erfkoop. Get. + datum u.s. [16 maart 1601]

MOMBOIR
11082_112_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTSE SCHEPENPROTOCOLLEN.R112.
315.
Alsoo zeker proces was gesustineert tussen de mombers van het
onmondig kind (namelijk JAN) van WIJFFELET van den BOGART,
aanleggers ter eenre, en de mombers der onmondige kinderen van
LENERT ANSSEMS verwekt bij MERIKE JANS dochter van den BOGART,
gedaagden ter andere zijde, nopende een zeker legaat van 500
gl. door Wijffelet van den Bogart, zijn zoon, en ook het legaat
van 100 gl. met zekere meubelen door JENNEKE, de moeder van
Wijffelet.
Om nu niet langer te hoeven procederen is door tussenkomst van
goede mannen overeengekomen dat de mombers van Lenerts
kinderen, te weten ADRIAEN PEETERS van AMPSTEL en DIERCK JANS
PELSERS aan de eisers (zijnde DIERCK van den BOGART, schout tot
Gemert, en JOCHEM HANENS) zullen betalen de somma van 500 gl., ...
Get.: AS/CL/LS 21 juni 1602

SCHEPEN
11082_112_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTSE SCHEPENPROTOCOLLEN.R112.
349. Op de 14e december anno 1602 heeft de schout LENARDT
LENARDTS van STRIJBOS de eed verdragen van zijn schepenstoel,
met dank voor zijn getrouwe dienst. GHERIT JAN HOGERTS heeft nu
de schepeneed afgelegd.
Op de 17e december heeft de schout WILLEM JEGERS de eed verdragen,
en ook Willem wordt bedankt voor zijn getrouwe dienst.
Op dezelfde dag heeft ADRIAEN PEETERS van AMPSTEL de eed
afgelegd.

DEFLORATIE - NATUURLIJKE DOCHTER
11082_112_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTSE SCHEPENPROTOCOLLEN.R112.
360. LENARDT WILLEMS DAEMEN ter eenre, en ARYAEN van AMPSTEL in
naam van MERIKE HENRIX van EIJNATTEN en ook voor hemzelf ter
andere zijde, hebben (na tussenkomst van goede mannen)
veraccordeerd aangaande de defloratie door Lenardt "aan" Merike
gedaan, en aldoende verwekt hebbende een natuurlijke dochter
genaamd HENRIXKEN, dat Lenardt aan Merike zal uitreiken de
somma van 250 gl., in twee termijnen, en bovendien nog 12 gl.
voor kleding.
Met voorwaarden, waaronder: Mocht Merike tot de huwelijkse
staat geraken, of als zij het kind niet eerlijk onderhoudt of
zelfs verstoot, dan verliest Merike het tochtrecht over dat
geld. Als tussenpersonen voor de betaling van het geld werpen
zich JAN VERAA en LENARDT LENARDTS van STRIJBOS op.
Get.: AS/GH 30 jan. 1603

MOMBOIR
11082_112_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTSE SCHEPENPROTOCOLLEN.R112.
363. De mombers der onmondige kinderen van w. LENART ANSSEM,
verwekt bij MERIKE JANS dochter van den BOEGAERT, te weten
ARYAEN van AMPSTEL en DIERCK JANS, hebben na drie zondagse
veildagen vercocht ...
Get.: AS/CL 3 feb. 1603
.
425.
JAN HERMANS als man van ANNEKE dv LENERTS ANCHEMS heeft
vercocht aan ADRIAEN van AMPSTEL en DIERCK JANS als mombers van
DIERCXKE, JAN en ANSSEM, onmondige kinderen van LENERT ANSSEMS
zijn vierde portie in huis, hof en land hem van zijn
schoonouders Lenert Ansems en diens vrouw MERIKE aanverstorven.
27 mei 1603 Get.: AS/PL
.
426.
ADRIAEN PEETERS van AMPSTEL en DIERCK JANS als mombers u.s.
geloven aan JAN HERMANS aangaande de erfkoop u.s. 390 gl. + 10
st. te betalen, nu meteen 100 gl., de rest in (beschreven)
termijnen. Get. + datum u.s.

11082_112_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTSE SCHEPENPROTOCOLLEN.R112.
Na 457
OP 30 OKT. 1603 stierf A. AMPSTEL.

11082_112_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTSE SCHEPENPROTOCOLLEN.R112.
461.
GOEDERT van LANCKVELT d'Oude heeft overgegeven aan
ELISABETH van LANCKVELT ev ADRIAEN PETERS van AMPSTEL, zijn
dochter, het recht van zijn tochte aangaande haar kindsdeel, en
Adriaen (die op dit moment nog 28 dagen te leven heeft - SvW)
gelooft dat zijn schoonvader dat kindsdeel mag gebruiken.
2 okt. 1603 Get.: CL/GH
.
462.
ADRIAEN van AMPSTEL en ELISABETH van LANCKVELT, echtelieden,
hebben hun testament gemaakt: ze vermaken aan elkaar, aan de
langtlevende, hun goederen, en beloven hun kinderen eerlijk op
te voeden. Mocht de overgeblevene hetrouwen, dan kunnen de
kinderen aan het erfdelen. 2 okt. 1603 Get.: CL/GH

DOCHTER
11082_116_regesten en index.pdf
TRANSCRIPTIES GEMERTS SCHEPENPROTOCOL R 116.
16. folio 8.
JAN zv HEIJLIGER van AECKEN als man van HEIJLWIG dv w. ARIAEN
van AMSTEL en ELISABETH van LANCVELT, echtelieden, heeft
vercocht aan ...
15 juni 1638

6.
man‎Tybout Peters van Amstel‏‎
Geboren ‎± 1563 Gemert, Noord-Brabant, Nederland
[bron]
JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE DEEL 37 1983
De Voorouders van den Haarlemse Familie van Amstel door W. Wijnaendts van Resant
Page 92
Tybout Petersz. van Amstel , geb. Gemert ca. 1563, woont nog
aldaar in 1591 en gaat dan waarschijn lijk in militaire dienst, is in
1596 in Helmond, woont later in Weert, bezit een huis in de Molenstraat
ald. en een moeshof buiten de Beekpoort, overl. na nov.
1618, tr. voor 1593 N.N.

Tybout wordt het eerst vermeld in het testament van zijn ouders
(12 dec . 1579, zie blz . 86), dan, als jongste van drie onmondige broers,
bij de deling van het goed van zijn ouders (20 juli 1581, blz. 86) . Op
6 maart 1590 is hij meerderjarig (boven de 24; zie blz. 87).
1589 nov. 12, Gemert. " . , . baptisavl Annam filiam Thomae Jeannis
Thomae. Patrini: Tibolldus (toenaam niet ingevuld) necnon Maria uxor
Henrici Templars".
(Gemert, doopboek 1586--90. Die "Tibolldus" kan niemand anders zijn
dan Tybout Petersz ., als peter van een kind van zijn zuster) .
1591 jan. 8, Gemert. Tybout Petersz., ingezetene van de heerlijkheld
Gemert, sterk en gezond van lichaam, maakt testament. Hij legateert
aan Aryaen Petersz., zijn broeder, en Thomas Janssen, zijn zwager,
leder 150 gulden. Zijn overige goederen vermaakt hij aan Henriek en
Wijnand, zijn broeders.
(Gemert R 111 , fol. 24. Zo'n testament op jonge leeftijd werd gemaakt
wanneer iemand in militaire dienst of naar zee ging).
1596 mei 18, Helmond. Henriek Peters van Ampstel, Wijnent Peters
van Ampstel en Tybalt Peters van Ampstel, gebroeders, doen afstand
van hun rechten in het proces, dat door Henriek Volgels in beroep
was aangespannen bij het Hof van Brabant tegen heer Henriek van
Eynatten als rector van het O .L.V. altaar te Gemert.
(Helmond R 242, fol. 172 v. Dit is de tweede akte waarin de naam
Van Amstel weer te voorschijn komt).
1597 febr. 5, Gemert. Tybout Peeter Aryaenssen verklaart betaald
te zijn door Thomas Jansz., schoenmaker, zijn zwager voor zijn derde
deel in huis, hof en land, dat hij aan Thomas heeft verkocht en
waarin deze nu woont.
(Gemert R 111 , fol. 167).
1601 aug . 17, Helmond. Tybout Peeters van Ampstel vernadert als
nader van den bloede zijnde tot de verkoper dan koper, een rente
van 2 gulden 8 stuiver, die Huybert Adams van Buel (op 11 jan. 1601)
gekocht had van Adri aen Pesters, zijn broeder. Hij machtigt Adriaen
Brouwers (de notaris) om Huybert te betalen.
(Helmond R 244 , fol. 215 v ; B.L. 1974 , 36) .
1601 sept. 22, Weert. Thyboudt Peeters van Amstel mombert (geeft
procuratie aan) Thljs van Haelen.
(r.a. Weert 144) .
1601, Weert. Jaargeding begonnen 28 aug. Thijs van Haelen, als
momber van Thyboudt Pesters, de zoon van Mr. Peeter Amstelen,
eist van Wylm Aerlaens en Peeter Loeckemans c.s. als erfgenamen
van Frans Lueckemans en Elsken, zijn huisvrouw, en van Marthen
Schreeven, gewezen man van Elsken Aeriaens, de som van 52 gulden
2 stuiver 3 oort, door zijn (Thybouts) vader voorgeschoten toen Frans
Loeckemans, zijn zwager, in de gevangenis te Grave dood gebleven
is. Frans was door vrijbuiters gevangen genomen en op kosten van
Peter Adrlsensz. is zijn lijk naar Gemert gebracht en daar begraven .
1602 juni 18. Oordeel. De drie verweerders moeten betalen.
(r.a. Weert 91, 1601 fol. 27) .
1606 sept. 4, Weert. Bij de overdracht van een huis en hof in de
Molenstraat, laatgoed (leen), worden als laten vermeld heer Jacobus
Groenen, pastoor, Aert Pasteyckens en Tybout Peters .
(r.a. Weert 145, 1606 fol. 17 v) .
Blijkens de registers van " ophaldingen" van Weert, waarin alle
hulzen en erven met hun eigenaars en gebrulkers om de vijf of tien
jaar werden genoteerd, stond in de Molenstraat binnen de poort in
november 1608:
" Tibout Peters huys met den moeshoff buiten die
Beeckpoor te, comende van Lem Moren".
Ook in november 1618 wordt Tybout Peters nog als eigenaar vermeld .
In 1623 zijn huis en moeshof In het bezit van Geertruyt Peters
(misschien Tybouts weduwe ?) . In 1645 - het eerstvolgende register
is Willam Mallen eigenaar.
(oud-archief Weert, 1833 t/m 1835) .

Kinderen, voor zover bekend, volgorde onbekend :

etc etc


Voor meer informatie: bertho@derikx.com